Brdárka

Brdárka 049 34
48.765752° ╳ 20.338372°
Alter Nativa

Alter Nativa is a non profit organization that grew out of one of the projects of the Spoločnost priateľov Zeme Revúca (An association of the friends of the earth Revúca). Its aim was to establish in the Revúca town a not too ordinary library with a specific literature from the areas of nature protection and environment, human - social rights, healthy life-style and a general diversity of philosophical and religious fields. Currently we deal above all with: permaculture, its practial application and organizing courses, volunteers in the framework of Erazmus+, publication activity within our program Čitateľský klub Alter Nativa (Reading club Alter Nativa), protecting the geofond of the cherry trees in the Brdárky area, beekeeping...

Alter Nativa, občianske združenie nám vyrástla z jedného projektu Spoločnosti priateľov Zeme Revúca, ktorého cieľom bolo vybudovať v meste Revúca nie veľmi obvyklú knižnicu so špecifickou literatúrou z oblastí ochrany prírody a životného prostredia, ľudských – občianskych práv, zdravého životného štýlu a všeobecnej diverzity filozofických a náboženských smerov. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov, dobrovoľníkom v rámci Erazmus+, vydavateľskej činnosti v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa, záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky, včeláreniu...

ArtMill Center for Sustainable Creativity

Hradešice MIRENICE 36
49.319563° ╳ 13.566396°
ArtMill - Center for Sustainable Creativity

ArtMill is a place to create. It doesn't have to be art, but whatever you do here, or take away, it will change the world, one molecule at a time. And we are committed to that: making the planet a safe place for all, and teaching sustainability along the way. Our non-profit, ArtDialogue takes ArtMill's philosophy out into the world, via exhibitions, catalogues, events, and workshops. We bring people and ideas back to our Center for Sustainable Creativity and mix it up in a green environment that challenges the idea that one has to be in a metropolis to make a difference.

ArtMill je místem k tvorbě. Nemusí to být umění, ale cokoliv zde děláte či si odsud vezmete, to změní svět, pokaždé o jednu molekulu. A my jsme tomu oddaní: vytvářet z planety bezpečné místo pro všechny a učit při tom udržitelnost. Naše neziskové sdružení ArtDialogue šíří filozofii ArtMill do světa prostřednictvím výstav, katalogů, událostí a dílen. Přinášíme lidi a myšlenky zpět do našeho Centra udržitelného rozvoje a mísíme je v zeleném prostředí, které zpochybňuje názor, že k vytváření něčeho zásadního je zapotřebí být v metropoli.

237

Hrubý Šúr 903 01
48.173246° ╳ 17.416825°
ArTUR - udržateľná architektúra

ArTUR is connecting individuals, professionals as well as companies interested in sustainable building, rennovation and living. ArTUR was founded in 2001 as a non-political, volunteer organization. ArTUR EDUCATES: craftsmen, builders, do-it-yourself builders, interested persons. ArTUR became a representative of Slovakia for international projects expanding and developing educational materials for Slovakia and ECVET courses in the field of ecological building.

ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. ArTUR sme založili v roku 2001 ako nepolitické dobrovoľné záujmové združenie. ArTUR VZDELÁVA: remeselníkov, stavbárov, svojpomocných staviteľov, záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty šíriace a vyvíjajuce učebné materiály pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti ekologického stavebníctva.

Telč - židovský hřbitov

Palackého
Telč 588 56
49.174509° ╳ 15.462737°
Ateliér Síň

Ateliér Síň is located in the former ceremonial hall of the Jewish cemetery in Telč. Oblast NGO, that is behind the project, organizes residency stays by artists, exhibitions focused on landscape and cultural events in Telč and its surrounding. The progam runs from June till September.

Ateliér Síň působí v bývalé obřadní místnosti židovského hřbitova v Telči. Spolek Oblast, která za projektem stojí, organizuje rezidenční pobyty umělců, výstavy se zaměřením na krajinu a kulturní akce v Telči a okolí. Program probíhá od června do září.

Trate mládeže 1216/6

6 Trate mládeže
969 01
48.443954° ╳ 18.914998°
BANSKÁ ST A NICA Contemporary

BANSKA ST A NICA Contemporary (BSC) is the residential centre project realized by the group of professional artists, theoreticians and culture activists from the citizen’s association "Štokovec, Space for Culture". BSC is a part of still running railway station on the periphery of the historic town Banská Štiavnica listed in UNESCO World Heritage List.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary (BSC) je rezidenčné centrum, ktoré realizujé skupina profesionálnych umelcov, teoretikov a kultúrnych aktivistov z občianskeho združenia Štokovec, priestor pre kultúru. V strede nášho záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov umelcov, ktorí v objekte stanice nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné pobyty. V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci provizórnej galérie, ktorá je v staničnej čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom.

Pražská 157/12

12 Pražská
Tábor 390 01
49.413639° ╳ 14.659979°
BaoDílna - ateliér, dílny, galerie

gallery - every month a new exhibition by contemporary Czechoslovak artists

bookstore with the newest books by selected authors shop with paper, school appliances (originals by Papelote) unusual postcards calendars, diary books (Tarakan, Moleskine, ...)

galerie - každý měsíc nová výstava současných československých výtvarníků

knihkupectví s nejnovějšími knihami od vybraných autorů obchod s papírem, školní potřeby (originály od Papelote) neobvyklé pohledy kalendáře, diáře (Tarakan, Moleskine, ...)

Na hradbách 94/3

3 Na hradbách
085 01
49.291302° ╳ 21.278042°
Bašta - Kultúrno komunitné centrum

Cultural-community centre BAŠTA is a space of a historical bastion in the centre of Brdejov, which has been animated by local people with various cultural and community activities. Five floors of this beautiful monument has been administered by a NGO Different. Together with volunteers, various local initiatives and non-profit organizations under one roof, they organize concerts, discussions, theatres, multi-genre festivals, literary evenings, travellers' lectures, workshops, and many other events. Thus they help developing and supporting local community activities and civil activism in the town.

Kultúrno-komunitné centrum BAŠTA je priestor historickej Hrubej bašty v centre Bardejova, ktorý miestni aktívni ľudia oživujú rôznorodými kultúrnymi a komunitnými aktivitami. Päť podlaží tejto krásnej pamiatky spravuje občianske združenie Different, kde spoločne s dobrovoľníkmi, rôznymi miestnymi iniciatívami a neziskovými organizáciami pod jednou strechou organizujú koncerty, diskusie, divadlá, multižánrové festivaly, literárne večery, cestovateľské prednášky, workshopy, tvorivé dielne a mnohé iné. Spoločne tak napomáhajú rozvoju a podpore miestnych komunitných aktivít a občianskeho aktivizmu v meste.

Dyjice 8
Telč 588 56
Tel. +420 723 199 352
49.174013° ╳ 15.493767°
Bezobav

Bezobav is about an encounter. Encounter in an almost forgotten corner of Vysočina, somewhere on the border of Moravia and Bohemia.
Encounter in a landscape of forests, meadows, typical elders, in the place with an unmistakeable genius loci, which had been from old times created by lonely artists working together with nature.
We in Bezobav (meaning without worries) try to continue in what had been started, enliven, connects paths of people who live here, lived here before or are coming here. As our tool we use music, which can make you laugh without words, heal pains, overcome worries. That is why we are without worries.

Bezobav je o setkávání. Setkávání v skoro zapomenutém koutě Vysočiny, kdesi na hranicích Moravy a Čech. Setkávání v krajině lesů, luk, rozsíček a typických bezů, v místě s nezaměnitelným geniem loci, který společně s přírodou dotvářeli osamělí umělci od dávných časů. My v Bezobavu se snažíme pokračovat v načatém, oživovat, propojovat cesty lidí, jež tady žijí, žili nebo sem přicházejí. Jako nástroj nám slouží hudba, která i beze slov umí rozesmát, léčit bolesti překonávat obavy. Proto jsme Bezobav (i když ten bez je tam taky a ten nás baví).

Bohemiae Rosa

Zálesí 96
Javorník 790 70
50.360520° ╳ 16.934521°
Bohemiae Rosa

An art association founded in 1995. Since 1995 Milos Sejn and Frank van de Ven have co-operated in their bi-annual interdisciplinary open-air Body-Site-Exploration projects in various National & Cultural Reserves in the Czech Republic (Kokorin Valley, Plasy Monastery, Bohemian Karst, Bechyne Monastery with the Luznice River, Bohemian Paradise, Sumava and Krkonose Mountains, Kuks Spa, The Elbe Sandstone Mountains) known as the Bohemiae Rosa Project.

Umělecký spolek založený v roce 1995. Od tohoto roku Miloš Šejn a Frank van de Ven spolupracují na svých pololetních interdisciplinárních "Body-Site-Exploration" projektech v různých národních přírodních rezervacích a kulturních památkách v České Republice (Kokořínské údolí, klášter Plasy, Český kras, panství Bechyně s řekou Lužice, Český ráj, Šumava a Krkonoše, lázně Kuks, Děčínská vrchovina) známých jako "Bohemiae Rosa Project".

Studio Bubec

Tělovýchovná 748
Praha 5 - Řeporyje 155 00
50.029794° ╳ 14.312222°
Bubec, umělecké studio

BUBEC studio is an art space in Praha-Řeporyje. It functions not only as a sculptural studio, but also as a cultural centre with the use for residency stays of artists. It organizes exhibitions, workshops for children and youth and develops many other activities. Yearly a festival of contemporary art Art Safari is organized. In 2006 an independent program of the garden BUBEC was started, open for wider social groups.

Studio BUBEC je uměleckým prostorem v Praze-Řeporyjích. Působí nejen jako sochařské studio, ale i jako kulturní centrum s využitím pro rezidenční pobyty umělců, pořádá výstavy, dílny pro děti a mládež a vyvíjí mnoho dalších aktivit. Každoročně je organizován festival současného umění Art Safari. V roce 2006 vznikl samostatný program zahrady BUBEC s nabídkou využití pro širší společnost.

Pages