Alter Nativa

Brdárka 36
Brdárka 049 34
48.765752° ╳ 20.338372°
Alter Nativa

Alter Nativa is a non profit organization that has grown out of one of the projects of Spoločnost priateľov Zeme Revúca (An association of friends of the Earth Revúca). Its aim was to establish in the Revúca town extraordinary library with specific literature from the areas of nature protection and environment, human - social rights, healthy life-style and general diversity of philosophical and religious fields. Currently we deal above all with: permaculture, its practial application and organizing courses, volunteers in the framework of Erazmus+, publication activity within our program Čitateľský klub Alter Nativa (Reading club Alter Nativa), protecting the geofond of the cherry trees in the Brdárky area, beekeeping...

Alter Nativa, občianske združenie, nám vyrástla z jedného projektu Spoločnosti priateľov Zeme Revúca, ktorého cieľom bolo vybudovať v meste Revúca nie veľmi obvyklú knižnicu so špecifickou literatúrou z oblastí ochrany prírody a životného prostredia, ľudských – občianskych práv, zdravého životného štýlu a všeobecnej diverzity filozofických a náboženských smerov. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov, dobrovoľníkom v rámci Erazmus+, vydavateľskej činnosti v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa, záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky, včeláreniu...

Poleh

Lhota 763 02
49.159373° ╳ 17.609035°
Ambrůz Jan – KUK (POLEH)

Ambrůz Jan – KUK (POLEH), 2011, dubové a modřínové dřevo Šarovy, na mezi u Lhoty

Přes pole chodíme do hospody ve Lhotě, která je na kopci, a protože nebylo vidět místo, kde se polní pěšinou napojujeme na cestu, napadlo mě vyznačit ten bod a pak jsem přidal další místa, která mohou být zvýrazněna jen tak, ať jsou lépe vidět, a ať je lidé propojují vyšlapáváním rozoraných pěšin. (J. Ambrůz).

Občanské sdružení JINÁKRAJINA, které založili Jan Ambrůz, Kryštof Ambrůz a Pavla Kačírková v roce 2010, vzniklo: „... za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Snahy občanského sdružení vycházejí z důkladné znalosti místa, do kterého umělecky vstupují, a zároveň z vnímání místa jako celku: sochařskými objekty definujeme body v krajině, výsadbou ovocných stromů zvýrazňujeme linie cest a chodníků, znovunalézáme paměť krajiny, paměť lidí.

Ametyst

Nebílovy 37
Nebílovy 332 04
49.630099° ╳ 13.429146°
Ametyst

Ametyst is a Pilsen nonprofit organization with almost twenty years of tradition. It brings together both small and large people with nature through its practical protection and education. We go often outside: with kids to learn or professionally map flowers and animals due to their protection. Our office is in Pilsen, but the real base for us is the old school in Prusiny u Nebílov.

Ametyst je plzeňská neziskovka s téměř dvacetiletou tradicí. Sbližuje malé i velké lidi s přírodou. Jde na to přes její praktickou ochranu a vzdělávání. Chodíme hodně ven: s dětmi se učit nebo odborně mapovat kytky a zvířata kvůli jejich ochraně. Kancelář máme v Plzni, ale skutečnou základnou je pro nás stará škola v Prusinách u Nebílov.

Art Space NOV

Pernštýnské náměstí 49
Pardubice-Staré Město 530 02
50.038953° ╳ 15.780112°
Art Space NOV

NOV je spolek pro soudobou a mladou tvorbu. Provozuje galerii Art Space NOV – prostor pro současné umění s důrazem na instalace, performance, video art, multimediální projekty, které se vztahují ke geniu loci sklepa renesančního domu č. 49 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Vernisáže jsou vždy kolem novoluní, doprovodný program (autorská čtení, koncerty) přibližně při úplňku.

ArtMill Center for Sustainable Creativity

Miřenice 36
Horažďovice 341 01
49.319563° ╳ 13.566396°
ArtDialogue / ArtMill - Center for Sustainable Creativity

ArtMill is a place for creation. It doesn't have to be art, but whatever you do here, or take away, it will change the world, one molecule at time. And we are committed to that: making the planet a safe place for all, and teaching sustainability along the way. Our non-profit, ArtDialogue takes ArtMill's philosophy out into the world, via exhibitions, catalogues, events, and workshops. We bring people and ideas back to our Center for Sustainable Creativity and mix it up in a green environment that challenges the idea that one has to be in a metropolis to make a difference.

ArtMill je místem k tvorbě. Nemusí to být umění, ale cokoliv zde děláte či si odsud vezmete, to změní svět, pokaždé o jednu molekulu. A my jsme tomu oddaní: vytvářet z planety bezpečné místo pro všechny a učit při tom udržitelnost. Naše neziskové sdružení ArtDialogue šíří filozofii ArtMill do světa prostřednictvím výstav, katalogů, událostí a dílen. Přinášíme lidi a myšlenky zpět do našeho Centra udržitelného rozvoje a mísíme je v zeleném prostředí, které zpochybňuje názor, že k vytváření něčeho zásadního je zapotřebí být v metropoli.

ArTUR

Hrubý Šúr 237
Hrubý Šúr 903 01
48.173246° ╳ 17.416825°
ArTUR - udržateľná architektúra

ArTUR is connecting individuals, professionals as well as companies interested in sustainable building, rennovation and living. ArTUR was founded in 2001 as a non-political, volunteer organization. ArTUR EDUCATES: craftsmen, builders, do-it-yourself builders, interested persons. ArTUR became a representative of Slovakia for international projects expanding and developing educational materials for Slovakia and ECVET courses in the field of ecological building.

ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. ArTUR sme založili v roku 2001 ako nepolitické dobrovoľné záujmové združenie. ArTUR VZDELÁVA: remeselníkov, stavbárov, svojpomocných staviteľov, záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty šíriace a vyvíjajuce učebné materiály pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti ekologického stavebníctva.

Ateliér Síň - židovský hřbitov Telč

Palackého 28
Telč 588 56
49.174509° ╳ 15.462737°
Ateliér Síň

Ateliér Síň is located in the former ceremonial hall of the Jewish cemetery in Telč. Oblast NGO, that is behind the project, organizes residency stays by artists, exhibitions focused on landscape and cultural events in Telč and its surrounding. The progam runs from June till September.

Ateliér Síň působí v bývalé obřadní místnosti židovského hřbitova v Telči. Spolek Oblast, která za projektem stojí, organizuje rezidenční pobyty umělců, výstavy se zaměřením na krajinu a kulturní akce v Telči a okolí. Program probíhá od června do září.

atlas forem

104 Kostelní
Pardubice-Staré Město 530 03
50.039592° ╳ 15.778400°
atlas forem

Galerie současného umění ve výloze ateliéru atlas forem.

Jezuitská kolej v Jičíně

Náměstí Svobody
Jičín 506 01
50.435987° ╳ 15.349724°
Balbineum

Cílem spolku Balbineum je záchrana a obnova areálu jezuitské koleje v Jičíně spojená se snahou o jeho zpřístupnění, ke kterému došlo po mnohaletém úsilí v květnu 2022. Balbineum odkazuje až k Bohuslavu Balbínovi, jednomu z nejvýznamnějších členů jezuitského řádu, který v Jičíně působil.

V koleji spolek provozuje kulturní a vzdělávací centrum, kde se zaměřuje na rozvoj tradičních řemesel a podporu znalostí i dovedností z oblasti lidové kultury.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary

Trate mládeže 1216/6
Banská Štiavnica 969 01
48.443954° ╳ 18.914998°
BANSKÁ ST A NICA Contemporary

BANSKA ST A NICA Contemporary (BSC) is the residential centre project realized by the group of professional artists, theoreticians and culture activists from the citizen’s association "Štokovec, Space for Culture". BSC is a part of still running railway station on the periphery of the historic town Banská Štiavnica listed in UNESCO World Heritage List.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary (BSC) je rezidenčné centrum, ktoré realizujé skupina profesionálnych umelcov, teoretikov a kultúrnych aktivistov z občianskeho združenia Štokovec, priestor pre kultúru. V strede nášho záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov umelcov, ktorí v objekte stanice nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné pobyty. V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci provizórnej galérie, ktorá je v staničnej čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom.

Pages