Neleň!

Slavičín 763 21
49.087985° ╳ 17.873499°
Neleň!

Neleň! is a multi-genre festival, which aims to activate and motivate our city and its surrounding in the interest about the local goings-on. To be inspired by the work of local and outside-of-the-region personalities regardless their age. To demonstrate that hard-working and overcoming the obstacles makes sense. The aim of Neleň! is to enable meetings, mediate dialogues, create a possible space for cooperation or perhaps inspire for something big.

Neleň! představuje příběhy osobností, které inspirují svým úsilím, motivací a nadšením. Smyslem je umožnit vzájemné setkání vystupujících a návštěvníků, a to prostřednictvím přednášek, workshopů a diskuzí. Program kulturně doplňuje vernisáž, divadelní představení a koncerty.

Nezevli jen tak

Kovářská 7
Srbsko, Beroun 267 18
49.935834° ╳ 14.137435°
Nezevli jen tak

We are a group of young people aiming at the improvement of public space via subtle interventions made in cooperation with local inhabitants. We organize workshops for architecture students to help villages and smaller towns. We give students possibility to react on real problems, apply their own approaches and self-realization on spot. We offer the residents the possibility to participate in the decision making about the events in their surroundings, to examine the designing process as well as the active participation in it during the realization itself.

Jsme skupina mladých lidí usilující o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Organizujeme workshopy pro studenty architektury na pomoc vesnicím a menším městům. Studentům dáváme možnost reagovat na skutečné problémy, uplatnění vlastního přístupu a seberealizace přímo na místě. Občanům nabízíme příležitost zapojit se do rozhodování o dění v jejich okolí, náhled do procesu navrhování i aktivní účast na něm a při samotné realizaci.

Nová Perla

Kyjov 37
Krásná Lípa 407 47
50.911995° ╳ 14.461507°
Nová Perla

Na levém břehu Křinice jižního okraje Krásné Lípy vzniká Nová Perla. Nový přístav těch, co tvoří. Před více než desetiletími opuštěnou níťárnu v Kyjově osídlí nejen tvůrci ale všichni ti, které soběstačná komunita potřebuje ke svému životu.

Nový dvor

Šurda 144
Brhlovce 935 02
48.215247° ╳ 18.739103°
Nový dvor

Nový dvor association is an art-craft educational society and an open platform for the actual craft activity, art handicraft and art in the context of possible permacultural wholes. Our main aim is to connect those areas with real life, to participate in creating permacultural units in contemporary society with the final aim of raising the quality and richness of life. The main activity of Nový dvor in the few following years is the rennovation of the objects in the Reservation of monuments of folk architecture - rock habitat Brhlovce.

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Nový dvor počas najbližších rokov je obnova objektov v Pamiatkovej rezervácií ľudovej architektúry- skalné obydlia Brhlovce.

Okolo je les

lesní areál Doubí
Nárameč 675 03
49.264413° ╳ 15.974725°
Okolo je les

Tak trochu alternativní hudební festival v přírodě a s přírodou.

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Ostrava
49.820923° ╳ 18.262524°
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učit se jí) a humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně na obdobné spolky v předválečném období.

Opuštená (re)kreácia

Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice 914 51
48.909489° ╳ 18.167536°
Opuštená (re)kreácia

Abandoned (re)creation was founded in 2011 in the spa town of Trenčianske Teplice, which is a significant place abounding in 20th century quality architecture. Many of these buildings have been abandoned in spite of representing cultural heritage that exceeds Slovak borders. Due to this fact, Abandoned (re)creation has been gradually transformed from an arts workshop for students into a project with scholarly background, which promotes salvage of modernist architecture monuments in Trenčianske Teplice.

Opustená (re)kreácia vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Toto mesto je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska. Vzhľadom na tento fakt sa Opustená (re)kreácia postupne transformovala z umeleckého workshopu pre študentov, na projekt s odborným pozadím, ktorý vystupuje za záchranu pamiatok modernistickej architektúry Trenčianskych Teplíc. Projekt se bude postupne presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest

Oživme Prameny

Prameny 353 01
50.076546° ╳ 12.778087°
Oživme Prameny

From our founding in 2013 we have tried to enliven some places in the village and organize social events. Among our main activities are the reconstruction of the mineral springs Rudolph and Gisela and making their surrounding - a former spa park - accessible. An annual event called Opening the mineral springs followed the project. We also renovated the chapel of the Parth family, cleaned the Virgin Mary chapel from debris and overgrown trees, renovated the statue of St. John of Nepomuk, planted several trees in the village and other activities.

Od svého založení v roce 2013 se snažíme o oživení některých míst v obci a organizování společenských událostí. Mezi hlavní počiny se řadí rekonstrukce minerálních pramenů Rudolf a Gisela a zpřístupnění jejich okolí - bývalého lázeňského parku. Na projekt navázala každoroční společenská akce s názvem Otvírání minerálních pramenů. Za sebou máme také rekonstrukci kaple rodiny Parth, vyčištění kaple Panny Marie od suti a náletových dřevin, renovaci sochy Jana Nepomuckého, výsadbu několika stromů v obci a další.

Pangaea

Nová Bošáca 3
Nová Bošáca 913 08
48.878470° ╳ 17.795280°
Pangaea

Pangaea association is a non-governmental, non-profit organization, dedicated to nature protection and farming in the landscape of Biele Karpaty. It concentrates mainly on raising the environmental consciousness of the audience with the emphasis on education of children and youth and an active protection of the environment and natural locations.

Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát. Sústreďuje sa najmä na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti s dôrazom na výchovu detí a mládeže a na aktívnu ochranu životného prostredia a prírodných lokalít.

Periférne centrá

PERIFÉRNE CENTRÁ is a Slovak civic association which aims to bring art and culture outside zenith of cultural and economic centers, at the same time that provides mutual interaction and exchange experiences between local people and invited artists. In the middle of 2016 we moved into "new" spaces, to the building of the former kindergarten in Dúbravica, where we began to realize cultural centre Škôlka. Our aim is not only the renovated building but also a new life in it. Already during the first months of its functioning we hosted summer art camp, artists in residencies, organized workshops for kids and youth and art students, we began to build a garden amfitheater and basement workshop. And there will be more.

Podporujeme kultúrny pohyb mimo preferovaných centier. Objavujeme nové priestory pre umenie, prispievame k starostlivosti o životné prostredie, krajinu, historiu. V polovici roka 2016 sme vstúpili do „nových“ priestorov, do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici a začali tu zriaďovať kultúrne centrum Škôlka. Naším zámerom nie je len obnovená budova, ale aj nový život v nej. Už počas prvých mesiacov jej prevádzky sme tu hostili letný art camp, umelcov na rezidenciách, organizovali workshopy pre deti a mládež aj študentov umenia, začali sme so stavbou záhradného amfiteátra, začali zriaďovať dielňu v suteréne. A bude toho ešte viac.

Pages