Chaos Střítež

Střítež 68
Polička 572 01
Tel. +420 602 315 215
49.746509° ╳ 16.243349°
Chaos Střítež

Gallery, ecological centre and farm in Střítež by Polička. Our work takes place in a wide range from eco-farming, author's furniture from wood, visual arts and photography, non-commercial gallery, artetherapy, work therapy, artistic-eco-sociological symposia, workshops, alternative building up to rituals.

Gallery is focused on a whole specter of artistic manifestations across media, related to the subjects like village, life in countryside and in nature and its protection, alternative way of life close to nature, eco-social subjects, recycling, urbanism, alternative methods in architecture, landscape, people, mythology and shamanism... We would like to contribute to the development and enlightenment in the place we live in the spirit of developing civil society by cultural and social program... and whatever still comes to our minds. We are interested in creative work, with people, children, animals. We attempt to apply elements of artetherapy while realizing artistic workshops. We would like to develop various workshops, apart from the existing carpentry workshop also ceramic, photographic, for working with paper etc. We are open to volunteers, who would like to stay with us and help, we are members of Wwoof.cz.

Galerie, ekologické centrum a farma ve Stříteži u Poličky. Naše práce se pohybuje v širokém pásmu od eko-farmaření, autorského nábytku ze dřeva, výtvarného umění a fotografie, nekomerční galerie, arteterapie, pracovní terapie, umělecko-eko-sociologických symposií, workshopů, alternativního stavitelství až po rituály.

Galerie se zaměřuje na veškeré umělecké projevy napříč medii, vztahující se k tématu vesnice, života na vsi, přírodě a její ochraně, alternativnímu způsobu života v blízkosti přírody, ekosociálním tématům, recyklaci, urbanistice, alternativním proudům v architektuře, krajině, lidem, mythologii a šamanismu... Rádi bychom prospěli k rozvoji a osvětě v místě kde žijeme v duchu rozvíjení občanské společnosti, kulturním a společenským programem ....a kdoví co nás ještě napadne. Zajímá nás kreativní práce, s lidmi, dětmi, zvířaty), snažíme se aplikovat prvky arteterapie při realizaci umělecky zaměřených workshopů. Rádi bychom postupně vytvořili různě zaměřené dílny. Zatím je zde truhlářská dílna, chtěli bychom keramickou, fotografickou, pro práci s papírem atd. Jsme otevřeni dobrovolníkům, kteří by chtěli přijet pobýt s námi a pomáhat, jsme členy Wwoof.cz.

Galerie Chov

Autobusová zastávka
Barchov 504 01
50.197460° ╳ 15.567283°
Chov

Galerie CHOV je výstavní prostor v obci Barchov seznamující zdejší obyvatele se současným uměním. Každé dva měsíce představí nového umělce, který aktivně ovlivňuje dnešní vývoj českého kulturního prostředí.

Cifra Gallery

Doubice 174
Doubice 407 47
50.889839° ╳ 14.456088°
Cifra Gallery

White cube in disguise. Bohemian Switzerland Gallery opened only on Openings and on request.

Bíla kostka v přestrojení. České Švýcarsko. Galerie otevřená během vernisáží a na požádání.

Dětská galerie Lapidárium

Klášterní 1
Broumov 550 01
50.586147° ╳ 16.334208°
Dětská galerie Lapidárium

Galerie Lapidárium nabízí autorské výstavy současného umění (nejen) pro děti. Výstavy zprostředkovávají živá témata, techniky i výtvarná média, která jsou prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjena.

Díra výstavní

Resselovo náměstí - Pasáž Žralok
Chrudim 537 01
Tel. +420 775 871 435
49.951238° ╳ 15.795455°
Díra výstavní

The area of ​​a glazed niche in the center of Chrudim used for exhibitions. The art of grasping thoughts, attitudes, inner appeals and personal reflections. Lively, free and open. Minigallery, which is open to the public - day and night.

Prostor zasklené niky v centru Chrudimi sloužící k výstavám. Umění uchopování myšlenek, postojů, vnitřních apelů a osobních reflexí. Živé, svobodné a otevřené. Minigalerie, která je volně přístupna veřejnosti – ve dne v noci.

Divadlo oProti - Stodolní scéna

Blatnice pod Svatým Antonínkem 363
Blatnice pod Svatým Antonínkem 696 71
48.946724° ╳ 17.465969°
Divadlo oProti

Divadlo oProti vzniklo ako občianske združenie s cieľom rozvíjať na Slovensku moderné výtvarné bábkové divadlo pre všetky vekové kategórie. Združenie sa teda zameriava najmä na produkciu autorských profesionálnych predstavení s dôrazom na výtvarno, hudbu, herectvo i bábkoherectvo, s ktorými kočuje po festivaloch, mestách a dedinách na Slovensku i v zahraničí.

Divadlo Pôtoň

Bátovce 358
Bátovce 935 03
48.290913° ╳ 18.744565°
Divadlo Pôtoň

Pôtoň theatre was founded in 2000 and on purpose choose Slovak countryside as its place. The productions are based on field research and framed by an urgent social theme. The theatre realizes educational projects connecting art with other disciplines (sociology, ethnography, history). Pôtoň theatre is the only subject in Levice district that concentrates its activity on the production and presentation of contemporary non-commercial art and education in the area of contemporary art. Also workshops for professionals as well as non-professional public, residency creative stays for Slovak as well as foreign authors have its place in here. From 2015 there has been a cinema program, focused mainly on contemporary European cinematography.

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma. Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Divadlo Pôtoň je jediným subjektom okresu Levice, ktorý svoju činnosť zameriava na tvorbu a prezentáciu súčasného nekomerčného umenia a na vzdelávanie v oblasti súčasného umenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov ale i laickú verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre slovenských a zahraničných tvorcov. Od roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino, ktorého program je zameraný najmä na súčasnú európsku kinematografiu.

Lázeňské lesy

Karlovy Vary 360 01
50.207729° ╳ 12.853146°
DO LESŮ

Procházka karlovarskou kulturní divočinou. Setkání s tancem, divadlem, poezií, jeleny a dalšími bytostmi lesa. Organizuje kulturní iniciativa Vzbuďme Vary. Ta zahájila v roce 2015 debatu o kulturním oživování veřejného prostoru v Karlových Varech a nutnosti promyšlené podpory rozvoje karlovarské kultury.

Drienok

Mošovce u Turčianskych Teplic
Mošovce 038 21
48.909536° ╳ 18.887583°
Drienok 2019

V dňoch 27. júna až 30. júna sa v areáli Drienku v obci Mošovce neďaleko Turčianskych Teplíc uskutoční už siedmy ročník stretnutia sympatizantov Projektu Život na najväčšom prírodnom podujatí Drienok 2019. Akcia je zameraná na krásne ručne vyrábané výrobky a chutné domáce produkty, prírodné staviteľstvo, originálne odevy, prírodnú kozmetiku, liečivé bylinky, obrazy a maľby, hudobné nástroje a mnoho mnoho ďalšieho.

Ekocentrum Sosna

Okružná 413/17
Družstevná pri Hornáde 044 31
48.801929° ╳ 21.250680°
Ekocentrum Sosna

Ecological educational centre SOSNA serves as a functional example of ecological, healthy, aesthetical, low-energy and low-budget building with natural garden. It is fully functional and the whole its complex with natural / organic garden presents to its visitors the inspiring displays of "how can it be done differently". At the same time it functions as a training and educational centre for our activities: lectures, courses, exhibitions, seminars, excursions etc., dealing with protection of water and watersheds, ecological houses and building materials, natural gardens, growing without chemicals and sustainability in praxis, courses of natural building, events for volunteers, children groups as well as artistic-experiental events. SOSNA organizes three annual festivals: Jarné súladenie (Spring concordance), Babie leto (Indian summer) and Iné cesty (Different roads).

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie. SOSNA organizuje tri každoročné festivaly: Jarné súladenie, Babie leto a Iné cesty. Jarné súladenie a Babie leto sú oslavami prírody, úrody, umenia, tvorivosti a rastu; Iné cesty sú festivalom vnímavých spôsobov cestovania.

Pages