Střítež 68
Polička 572 01
Tel. +420 602 315 215
49.746509° ╳ 16.243349°
Chaos Střítež

Gallery, ecological centre and farm in Střítež by Polička. Our work takes place in a wide range from eco-farming, author's furniture from wood, visual arts and photography, non-commercial gallery, artetherapy, work therapy, artistic-eco-sociological symposia, workshops, alternative building up to rituals.

Gallery is focused on a whole specter of artistic manifestations across media, related to the subjects like village, life in countryside and in nature and its protection, alternative way of life close to nature, eco-social subjects, recycling, urbanism, alternative methods in architecture, landscape, people, mythology and shamanism... We would like to contribute to the development and enlightenment in the place we live in the spirit of developing civil society by cultural and social program... and whatever still comes to our minds. We are interested in creative work, with people, children, animals. We attempt to apply elements of artetherapy while realizing artistic workshops. We would like to develop various workshops, apart from the existing carpentry workshop also ceramic, photographic, for working with paper etc. We are open to volunteers, who would like to stay with us and help, we are members of Wwoof.cz.

Galerie, ekologické centrum a farma ve Stříteži u Poličky. Naše práce se pohybuje v širokém pásmu od eko-farmaření, autorského nábytku ze dřeva, výtvarného umění a fotografie, nekomerční galerie, arteterapie, pracovní terapie, umělecko-eko-sociologických symposií, workshopů, alternativního stavitelství až po rituály.

Galerie se zaměřuje na veškeré umělecké projevy napříč medii, vztahující se k tématu vesnice, života na vsi, přírodě a její ochraně, alternativnímu způsobu života v blízkosti přírody, ekosociálním tématům, recyklaci, urbanistice, alternativním proudům v architektuře, krajině, lidem, mythologii a šamanismu... Rádi bychom prospěli k rozvoji a osvětě v místě kde žijeme v duchu rozvíjení občanské společnosti, kulturním a společenským programem ....a kdoví co nás ještě napadne. Zajímá nás kreativní práce, s lidmi, dětmi, zvířaty), snažíme se aplikovat prvky arteterapie při realizaci umělecky zaměřených workshopů. Rádi bychom postupně vytvořili různě zaměřené dílny. Zatím je zde truhlářská dílna, chtěli bychom keramickou, fotografickou, pro práci s papírem atd. Jsme otevřeni dobrovolníkům, kteří by chtěli přijet pobýt s námi a pomáhat, jsme členy Wwoof.cz.

Bátovce

Bátovce 358
Bátovce 935 03
48.290913° ╳ 18.744565°
Divadlo Pôtoň

Pôtoň theatre was founded in 2000 and on purpose choose Slovak countryside as its place. The productions are based on field research and framed by an urgent social theme. The theatre realizes educational projects connecting art with other disciplines (sociology, ethnography, history). Pôtoň theatre is the only subject in Levice district that concentrates its activity on the production and presentation of contemporary non-commercial art and education in the area of contemporary art. Also workshops for professionals as well as non-professional public, residency creative stays for Slovak as well as foreign authors have its place in here. From 2015 there has been a cinema program, focused mainly on contemporary European cinematography.

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma. Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Divadlo Pôtoň je jediným subjektom okresu Levice, ktorý svoju činnosť zameriava na tvorbu a prezentáciu súčasného nekomerčného umenia a na vzdelávanie v oblasti súčasného umenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov ale i laickú verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre slovenských a zahraničných tvorcov. Od roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino, ktorého program je zameraný najmä na súčasnú európsku kinematografiu.

Okružná

Okružná
Družstevná pri Hornáde 044 31
48.801929° ╳ 21.250680°
Ekocentrum Sosna

Ecological educational centre SOSNA serves as a functional example of ecological, healthy, aesthetical, low-energy and low-budget building with natural garden. It is fully functional and the whole its complex with natural / organic garden presents to its visitors the inspiring displays of "how can it be done differently". At the same time it functions as a training and educational centre for our activities: lectures, courses, exhibitions, seminars, excursions etc., dealing with protection of water and watersheds, ecological houses and building materials, natural gardens, growing without chemicals and sustainability in praxis, courses of natural building, events for volunteers, children groups as well as artistic-experiental events. SOSNA organizes three annual festivals: Jarné súladenie (Spring concordance), Babie leto (Indian summer) and Iné cesty (Different roads).

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie. SOSNA organizuje tri každoročné festivaly: Jarné súladenie, Babie leto a Iné cesty. Jarné súladenie a Babie leto sú oslavami prírody, úrody, umenia, tvorivosti a rastu; Iné cesty sú festivalom vnímavých spôsobov cestovania.

Staničná 2334/51

51 Staničná
921 01
48.595519° ╳ 17.817156°
Elektrárňa Piešťany

A municipal mazut power station from 1906 became - after a successfull reconstruction - a Centre of creative energy and art. Scientific holes and Scientific cafés are dedicated to small as well as bigger science enthusiasts. The power station became a part of the list of national cultural monuments thanks to its technical and architectonic values in 1995.

Obecná mazutová elektráreň z roku 1906 sa po úspešnej rekonštrukcii stala Centrom kreatívnej energie a umenia. Malým aj veľkým nadšencom vedy sú určené Vedecké brlohy a Vedecké kaviarne. Pre svoje technické a architektonické hodnoty bola elekráreň v roce 1995 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Farmstudio

Vysoká 26
Vysoká 277 24
50.411560° ╳ 14.538565°
Farmstudio

Farmstudio provides a territory for outdoor artistic creative activities and workshops for interested persons from the fields of visual arts, music, theatre, dance, literature etc. It also organizes residency stays and operates a gallery focused on contemporary art. An accommodation, a large studio with the possibility of photography studio and another inspirative spaces are provided. Its location in the protected area of Kokořínsko offers an accessibility from the capital and at the same time the residence in the landscape of enigmatic hollows, cliffs and deep forests. The emerging cultural and artistic centre welcomes any offers for cooperation.

Farmstudio poskytuje zázemí pro plenéry a workshopy zájemcům z oblasti výtvarného umění, hudby, divadla, tance, literatury apod. Dále organizuje rezidenční pobyty a provozuje galerii zaměřenou na současné umění. K dispozici je ubytování, rozlehlý ateliér s možností fotografického studia a další inspirativní prostory. Umístění v CHKO Kokořínsko nabízí dostupnost hlavního města a současně pobyt v krajině tajemných roklí, skal a hlubokých lesů. Vznikající kulturní a umělecké centrum vítá jakékoliv nabídky na spolupráci.

Galerie Dům

Klášterní zahrada
Broumov 550 01
50.586661° ╳ 16.333580°
Galerie Dům

The gallery Dům takes an advantage, thanks to its location, of the possibility to present contemporary art in a historically rich and attractive environment of a Baroque monastery. Every year from May to September three exhibitions are organized in an intimate space of the renovated gardener's house in the middle of the monastery garden, which is also beautified with sculptural works by a contemporary author, made within the framework of the exhibition project Sculptures in the garden.

Díky svému umístění těží Galerie Dům z možnosti prezentace současného umění v historicky cenném a atraktivním prostředí barokního kláštera. Galerie každoročně pořádá od května do září tři výstavy v komorním prostoru renovovaného domku zahradníka uprostřed klášterní zahrady, kterou během celé výstavní sezóny zkrášlují také sochařská díla současného autora v rámci výstavního projektu Sochy v zahradě.

Galerie Garáž

Burešov, č. ev. 2354
Zlín 760 01
49.234733° ╳ 17.689449°
Galerie Garáž

The singularity of Garáž is based on an unrepeateble experience in the time of opening and closing of an exhibition at the same time, a concrete presentation: ČIN (ACTION). The activity includes various artistic events by Czech as well as foreign authors, groups and music bands. Garáž gallery tries to present itself in the context of contemporary art as a process, an action, a game, a possibility of an encounter, of merging forms, opinions and points of view. Cooperation with the communication space CultD. in Berlin (www.cultd.net) and Lenka Sýkorová who has been documenting Czech action galleries (actiongalleries.info)

Jedinečnost Garáže tkví v neopakovatelném zážitku v čase vernisáže, výstavy a derniéře zároveň, konkrétní prezentaci: ČINu. Činnost zahrnuje rozmanité umělecké akce českých i zahraničních autorů, skupin i hudebních kapel. Galerie Garáž se v kontextu současného umění snaží prezentovat umění jako proces, jako čin, jako hru, jako možnost k setkání, k prolínání forem, názorů a pohledů. Spolupráce s komunikačním prostorem CultD. v Berlíně (www.cultd.net) a Lenkou Sýkorovou, která dokumentuje české akční galerie (actiongalleries.info)

Galerie Na shledanou

hřbitov Malsička
Volyně 387 01
49.161933° ╳ 13.879698°
Galerie Na shledanou

The gallery resides in an empty funeral hall from the end of the 1980s. During communism, it was an architectural tool for promoting ateism, for which death means the end. Gallery Na shledanou (Goodbye) wants to suggest through its program that there is no life without death, and that on the contrary with death many things begin. Artists create their artworks during residencies. We publish newspaper dedicated to connections between death, life and visual arts. In South-Bohemian Volyně we aim to establish a gallery, which can communicate with artistic means with locals as well as visitors from afar.

Galerie sídlí v prázdné smuteční síni z konce 80. let. Ta byla za komunismu architektonickým nástrojem k prosazování ateismu, pro který je smrt koncem. Galerie Na shledanou chce svým programem říci, že bez smrti není života a smrtí hodně věcí naopak začíná. Umělci tu vytvářejí díla v rámci rezidencí. Vydáváme noviny věnované vztahu mezi smrtí, životem a výtvarným uměním. V jihočeské Volyni se snažíme budovat galerii, která dokáže mluvit prostřednictvím umění s místními i s hosty zdaleka.

Česká Bříza

Česká Bříza 83
Česká Bříza 330 11
Tel. +420 377 953 447
49.828413° ╳ 13.429719°
Galerie Sam83

One of the concepts related to the gallery location is presenting contemporary forms of art to a real audience. Another characteristic feature of the exhibitions by Sam83 gallery is exceeding the embedded view of the individual authors and their transplantation into new contexts. The outline of this part of the program is removing the artificial cultural frames. At the same time there are individual exhibitions by contemporary artists introducing an intersection or an actual part of their work, as well as exhibitions focused on architecture. In average 4-5 exhibitions annually take place.

The gallery functions on sustainable principles of eco-social economics and it is not donated from Europen nor state grants. From 2010 the gallery started its publication acitivity via culture83, for each exhibition a catalogue is published with 100 copies (30 copies are hand-made limited edition with authors' signatures). A part of the exhibition are also methodically worked out eductaional programs for schools.

Jedním z konceptů, který souvisí s polohou galerie, je představení současných podob umění skutečnému publiku. Dalším charakteristickým rysem výstav galerie Sam83 je překračování usazeného pohledu na jednotlivé autory a jejich přenesení do nových souvislostí. Osnovou této části programu je odstraňování umělých rámců kultury. Současně jsou každoročně zastoupené i samostatné výstavy současných umělců představující průřez nebo aktuální část jejich díla a výstavy se zaměřením na architekturu. V průměru se uskuteční 4-5 výstav ročně.

Provoz galerie funguje na soběstačných principech eko-sociální ekonomiky a není dotován z evropských ani státních grantů. Od roku 2010 zahájila galerie prostřednictvím culture83 publikační činnost a ke každé výstavě vydává katalog v nákladu 100 kusů (30 kusů – ručně upravená limitovaná edice s podpisy autorů). Součástí výstav jsou také metodicky zpracované vzdělávací programy pro školy.

Zvolenská Slatina

26 SNP
962 01
48.559989° ╳ 19.259718°
GUČA umenia

GUČA umenia is a non-profit organization that has been attempting since 2013 to bring a new, non-traditional view of art into the Zvolenská Slatina region. Regularly it prepares artistic interventions, disrupts the stereotype of a day in a village and applies a new time cultural layer to Zvolenská Slatina. Annually in the middle of the summer it organizes a multi-genre festival of contemporary art. At the same time it strives to create a cultural centre with a whole-year activity from the former cinema Pokrok Zvolenská Slatina.

Občianske združenie GUČA umenia sa od roku 2013 snaží priniesť do Zvolenskej Slatiny nový, pre tento vidiecky región netradičný pohľad na umenie. Pravidelne pripravuje umelecké intervencie, narúša stereotyp dedinského dňa a nanáša novú časovú kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine. Každoročne uprostred leta organizuje multižánrový festival súčasného umenia. Taktiež sa snaží o vytvorenia kultúrneho centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina.

Pages