Alter Nativa

Brdárka 36
Brdárka 049 34
48.765752° ╳ 20.338372°
Alter Nativa

Alter Nativa is a non profit organization that has grown out of one of the projects of Spoločnost priateľov Zeme Revúca (An association of friends of the Earth Revúca). Its aim was to establish in the Revúca town extraordinary library with specific literature from the areas of nature protection and environment, human - social rights, healthy life-style and general diversity of philosophical and religious fields. Currently we deal above all with: permaculture, its practial application and organizing courses, volunteers in the framework of Erazmus+, publication activity within our program Čitateľský klub Alter Nativa (Reading club Alter Nativa), protecting the geofond of the cherry trees in the Brdárky area, beekeeping...

Alter Nativa, občianske združenie, nám vyrástla z jedného projektu Spoločnosti priateľov Zeme Revúca, ktorého cieľom bolo vybudovať v meste Revúca nie veľmi obvyklú knižnicu so špecifickou literatúrou z oblastí ochrany prírody a životného prostredia, ľudských – občianskych práv, zdravého životného štýlu a všeobecnej diverzity filozofických a náboženských smerov. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov, dobrovoľníkom v rámci Erazmus+, vydavateľskej činnosti v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa, záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky, včeláreniu...