Alter Nativa

Alter Nativa is a non profit organization that has grown out of one of the projects of Spoločnost priateľov Zeme Revúca (An association of friends of the Earth Revúca). Its aim was to establish in the Revúca town extraordinary library with specific literature from the areas of nature protection and environment, human - social rights, healthy life-style and general diversity of philosophical and religious fields. Currently we deal above all with: permaculture, its practial application and organizing courses, volunteers in the framework of Erazmus+, publication activity within our program Čitateľský klub Alter Nativa (Reading club Alter Nativa), protecting the geofond of the cherry trees in the Brdárky area, beekeeping...

Alter Nativa, občianske združenie, nám vyrástla z jedného projektu Spoločnosti priateľov Zeme Revúca, ktorého cieľom bolo vybudovať v meste Revúca nie veľmi obvyklú knižnicu so špecifickou literatúrou z oblastí ochrany prírody a životného prostredia, ľudských – občianskych práv, zdravého životného štýlu a všeobecnej diverzity filozofických a náboženských smerov. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov, dobrovoľníkom v rámci Erazmus+, vydavateľskej činnosti v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa, záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky, včeláreniu...

Živá vila

During the last two years, the Kral villa in Prachatice has been among the main independent cultural centres of the south Bohemia. This important functionalist building, built in between 1930 - 1932 by a Viennese architect Fritz Reichel, was taken care of by an association Živá vila. It organized tens of concerts, exhibitions, lectures or theatre performances here. But the activities of the members of the association - who at the same time tried to protect the building from the nonsensical demolition due to the construction of a bypass - was an eyesore for Prachatice councilmen. They decided to withdraw from the contract of lease, and for a certain also prevented the declaration of the villa as a monument. According to Prachatice mayor Martin Malý it makes no sense to take care of the building until the Minstry of Culture decision is announced. It is now being examined, which public interest dominates - if the architectural and cultural value of the villa from the period of the First Czechoslovakian Republic, or the building of the road, which had been planned already since the 1970s and its realization is far away. The councilmen refuse to start a new contract of lease until the Ministry decision is clear, and villa slowly deteriorates.

Poslední dva roky patřila prachatická Kralova vila mezi hlavní nezávislá kulturní centra jihu Čech. Tehdy o tuto významnou funkcionalistickou stavbu, postavenou v letech 1930 – 1932 vídeňským architektem Fritzem Reichlem, pečoval spolek Živá vila, z. s., který zde uspořádal desítky koncertů, výstav, přednášek či divadelních představení. Aktivita členů spolku, kteří se zároveň snažili o zachránění stavby před nesmyslnou demolicí kvůli stavbě obchvatu, byla ovšem trnem v oku prachatickým radním. Ti proto vypověděli spolku nájemní smlouvu a pro jistotu ještě podali rozklad proti prohlášení vily za kulturní nemovitou památku. Podle vyjádření starosty Prachatic, Martina Malého, se o objekt nemá smysl starat do doby, než bude s jistotou jasné rozhodnutí ministerstva kultury. Jeho pracovníci tedy v současnosti prověřují, jaký veřejný zájem převažuje – zda architektonická a kulturní hodnota cenné prvorepublikové vily, či stavba silniční přeložky, jež se plánuje již od sedmdesátých let minulého století a její realizace je v nedohlednu. Do doby, než ministerstvo rozhodne, ovšem zároveň radní odmítají vypsat novou nájemní smlouvu a vila tak opět postupně chátrá.

Zeměloď

Zeměloď je spolek, který propaguje udržitelné bydlení. Zeměloď je také ostrovní dům, který není napojen na sítě a je postaven velkou měrou z použitého materiálu a místní hlíny; první Zeměloď ve střední Evropě - zvanou Zeměnka - postavil spolek Zeměloď poblíž Sázavy pod vedením arch. Reynoldse a s pomocí spousty ochotných lidí. Byla postavena 980 let po založení Sázavského kláštera; její hrubá stavba trvala 21 dní - od 5. do 25. května 2012. Evropské centrum Zeměloď, které Zeměloď vlastní a spravuje, bude po dokončení sloužit jako informační a vzdělávací centrum soběstačných staveb.

Zauhlovačka - AvantgArt

Projekt kulturního centra ve věži – Zauhlovačka se zaměřuje na oživení památkově chráněné technické stavby zauhlovací a vodárenské věže nacházející se v obci Vratisalvice nad Nisou. Hlavním cílem je vytvořit inspirativní místo pro setkávání, tvorbu a relaxaci všech věkových skupin, s myšlenkou na obnovu tradičních řemesel a probouzení uměleckého cítění.

Zastávka 194

Nejstarší dům v Chotěboři začíná další etapu svého dlouhého života. Noví majitelé, současně členové spolku Dobrá společnost, ho od loňského roku proměňují v komunitní centrum. Od roku 2017 se pracuje na restaurování barokní fasády a odvlhčení interiéru přízemí a s výkopovými pracemi proběhne archeologický průzkum a snad dojde i na novou podlahu.

White Gallery

Modern gallery and deposit of the images and works on paper by Ludmila Jandová. Opening hours: June - October according to current exhibitions, or on phone reservation at +420 604203145.

Moderní galerie a depozitář obrazů a prací na papíře Ludmily Jandové. Otevírací doba: červen - říjen dle aktuální výstavy, kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě na tel. 604203145.

Víkend otevřených zahrad

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii. V České republice do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem. Rádi bychom v tento červnový víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech.

Veselské kulturní centrum

Organizace má na starosti organizaci a rozvoj kulturního života, společenského života a cestovního ruchu ve městě Veselí nad Moravou a jeho blízkého okolí. V rámci své činnosti má rovněž na starosti jak zajišťování společenských akcí ve veřejném prostoru, tak provoz kina Morava, Městské knihovny, Kulturního domu a Turistického centra Veselska. Dalším cílem je rozvíjet činnost i do opomenutých míst nejen v prostorách města.

Ukradená galerie

UKG je experimentální streetartový projekt, který vznikl v květnu 2010 v Českém Krumlově. V dlouhodobě opuštěných městských vitrínkách se konají outdoorové výstavy a vystavená díla zůstávají na místě týden. Iniciátory projektu jsou Alessandra Svatek a Artur Magrot.

Tančírna Račí údolí

Secesní budova v lese v údolí Račího potoka. O června do září připravujeme celou řadu především tanečních akcí. Budova postavená v secesním stylu, patřila k vyhlášeným výletním místům obyvatel Javorníku i širokého okolí. Před válkou se zde o sobotách konaly zábavy, o nedělích čaje s hudbou.

Pages