Obraz versus vesnice
When: Tuesday, February 20, 2018 - 19:00

Společenské vědy nás dlouho učí rozdílu mezi tradiční a moderní společností jako rozdílu mezi společnostmi, které se uskutečňují v zásadně odlišných životních prostředích. Zatímco tradiční život je spojován s obrazem vesnice, zemědělstvím a mezigenerační pospolitostí, moderní způsob atomizované existence člověka se odehrává na pozadí průmyslových, betonových městských džunglí. Jak ukazuje historie (aneb „za vším hledej 19. století!“), urbanizace, neboli proces hromadného stěhování lidí do měst, představuje jednu z klíčových příčin výjimečného zrychlení vývoje společnosti ve 20. století.

V populární kultuře, médiích i vizuálním umění se však stále častěji setkáme s obratem zájmu směřovaným mimo městský život. Ať se již projevuje generačním předáváním víkendových chat, či odchodem mladých rodin mezi vesnické starousedlíky, zdá se, že motiv „útěku do přírody“ v kultuře opět nachází rezonanci.

Lze tedy perspektivou „tradičnosti“ pohlížet na venkov v 21. století? A jaké jsou další obrazy venkova mimo kategorie hrabalovské pitoresknosti a zemanovského buranství?

O proměnách vesnice v posledním století, o estetice rurálního a vesnického a životě vizuálního umění na venkově promluví:

VLADAN HRUŠKA, rurální geograf (UJEP) “Proměny českého venkova”

VÍT RÝPAR, urbanista (ČVUT, Ateliér Sitta) “Vesnice mezi domy – venkovský charakter prostředí”

DENISA BYTELOVÁ, kurátorka & SRÁČ SAM, umělkyně (galerie sam83) “Gastarbeiter”

Místo: Petrohradská 438/13, 10100, Praha

Vstup: ZDARMA

více na: https://www.facebook.com/fresheye/ a http://fresh-eye.cz/

Bezobav

Bezobav is about an encounter. Encounter in an almost forgotten corner of Vysočina, somewhere on the border of Moravia and Bohemia. Encounter in a landscape of forests, meadows, typical elders, in the place with an unmistakeable genius loci, which had been from old times created by lonely artists working together with nature.
We in Bezobav (meaning without worries) try to continue in what had been started, enliven, connects paths of people who live here, lived here before or are coming here. As our tool we use music, which can make you laugh without words, heal pains, overcome worries. That is why we are without worries.

Bezobav je o setkávání. Setkávání v skoro zapomenutém koutě Vysočiny, kdesi na hranicích Moravy a Čech. Setkávání v krajině lesů, luk, rozsíček a typických bezů, v místě s nezaměnitelným geniem loci, který společně s přírodou dotvářeli osamělí umělci od dávných časů. My v Bezobavu se snažíme pokračovat v načatém, oživovat, propojovat cesty lidí, jež tady žijí, žili nebo sem přicházejí. Jako nástroj nám slouží hudba, která i beze slov umí rozesmát, léčit bolesti překonávat obavy. Proto jsme Bezobav (i když ten bez je tam taky a ten nás baví).

Zraková Pyramída

Juraj Gábor chooses one static view into an open landscape where he places his wooden object. The object is framing the only (real) view, becomes the monument in landscape and for landscape or can be used as an emergency tourist shelter.

Juraj Gábor vyberá jediný statický pohľad do otvorenej krajiny, kde umiestňuje svoj drevený objekt. Objekt rámuje jediný (reálny) výhľad, stáva sa monumentom v krajine a pre krajinu, alebo slúži ako núdzový turistický prístrešok.

GUČA umenia

GUČA umenia is a non-profit organization that has been attempting since 2013 to bring a new, non-traditional view of art into the Zvolenská Slatina region. Regularly it prepares artistic interventions, disrupts the stereotype of a day in a village and applies a new time cultural layer to Zvolenská Slatina. Annually in the middle of the summer it organizes a multi-genre festival of contemporary art. At the same time it strives to create a cultural centre with a whole-year activity from the former cinema Pokrok Zvolenská Slatina.

Občianske združenie GUČA umenia sa od roku 2013 snaží priniesť do Zvolenskej Slatiny nový, pre tento vidiecky región netradičný pohľad na umenie. Pravidelne pripravuje umelecké intervencie, narúša stereotyp dedinského dňa a nanáša novú časovú kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine. Každoročne uprostred leta organizuje multižánrový festival súčasného umenia. Taktiež sa snaží o vytvorenia kultúrneho centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina.

Elektrárňa Piešťany

A municipal mazut power station from 1906 became - after a successfull reconstruction - a Centre of creative energy and art. Scientific holes and Scientific cafés are dedicated to small as well as bigger science enthusiasts. The power station became a part of the list of national cultural monuments thanks to its technical and architectonic values in 1995.

Obecná mazutová elektráreň z roku 1906 sa po úspešnej rekonštrukcii stala Centrom kreatívnej energie a umenia. Malým aj veľkým nadšencom vedy sú určené Vedecké brlohy a Vedecké kaviarne. Pre svoje technické a architektonické hodnoty bola elekráreň v roce 1995 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Pages