Divadlo Pôtoň

Bátovce 358
Bátovce 935 03
48.290913° ╳ 18.744565°
Divadlo Pôtoň

Pôtoň theatre was founded in 2000 and on purpose choose Slovak countryside as its place. The productions are based on field research and framed by an urgent social theme. The theatre realizes educational projects connecting art with other disciplines (sociology, ethnography, history). Pôtoň theatre is the only subject in Levice district that concentrates its activity on the production and presentation of contemporary non-commercial art and education in the area of contemporary art. Also workshops for professionals as well as non-professional public, residency creative stays for Slovak as well as foreign authors have its place in here. From 2015 there has been a cinema program, focused mainly on contemporary European cinematography.

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma. Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Divadlo Pôtoň je jediným subjektom okresu Levice, ktorý svoju činnosť zameriava na tvorbu a prezentáciu súčasného nekomerčného umenia a na vzdelávanie v oblasti súčasného umenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov ale i laickú verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre slovenských a zahraničných tvorcov. Od roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino, ktorého program je zameraný najmä na súčasnú európsku kinematografiu.

Bašta - Kultúrno komunitné centrum

Na hradbách 94/3
Bardejov 085 01
49.291302° ╳ 21.278042°
Bašta - Kultúrno komunitné centrum

Cultural-community centre BAŠTA is a space of a historical bastion in the centre of Brdejov, which has been animated by local people with various cultural and community activities. Five floors of this beautiful monument has been administered by a NGO Different. Together with volunteers, various local initiatives and non-profit organizations under one roof, they organize concerts, discussions, theatres, multi-genre festivals, literary evenings, travellers' lectures, workshops, and many other events. Thus they help developing and supporting local community activities and civil activism in the town.

Kultúrno-komunitné centrum BAŠTA je priestor historickej Hrubej bašty v centre Bardejova, ktorý miestni aktívni ľudia oživujú rôznorodými kultúrnymi a komunitnými aktivitami. Päť podlaží tejto krásnej pamiatky spravuje občianske združenie Different, kde spoločne s dobrovoľníkmi, rôznymi miestnymi iniciatívami a neziskovými organizáciami pod jednou strechou organizujú koncerty, diskusie, divadlá, multižánrové festivaly, literárne večery, cestovateľské prednášky, workshopy, tvorivé dielne a mnohé iné. Spoločne tak napomáhajú rozvoju a podpore miestnych komunitných aktivít a občianskeho aktivizmu v meste.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary

Trate mládeže 1216/6
Banská Štiavnica 969 01
48.443954° ╳ 18.914998°
BANSKÁ ST A NICA Contemporary

BANSKA ST A NICA Contemporary (BSC) is the residential centre project realized by the group of professional artists, theoreticians and culture activists from the citizen’s association "Štokovec, Space for Culture". BSC is a part of still running railway station on the periphery of the historic town Banská Štiavnica listed in UNESCO World Heritage List.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary (BSC) je rezidenčné centrum, ktoré realizujé skupina profesionálnych umelcov, teoretikov a kultúrnych aktivistov z občianskeho združenia Štokovec, priestor pre kultúru. V strede nášho záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov umelcov, ktorí v objekte stanice nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné pobyty. V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci provizórnej galérie, ktorá je v staničnej čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom.

ArTUR

Hrubý Šúr 237
Hrubý Šúr 903 01
48.173246° ╳ 17.416825°
ArTUR - udržateľná architektúra

ArTUR is connecting individuals, professionals as well as companies interested in sustainable building, rennovation and living. ArTUR was founded in 2001 as a non-political, volunteer organization. ArTUR EDUCATES: craftsmen, builders, do-it-yourself builders, interested persons. ArTUR became a representative of Slovakia for international projects expanding and developing educational materials for Slovakia and ECVET courses in the field of ecological building.

ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. ArTUR sme založili v roku 2001 ako nepolitické dobrovoľné záujmové združenie. ArTUR VZDELÁVA: remeselníkov, stavbárov, svojpomocných staviteľov, záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty šíriace a vyvíjajuce učebné materiály pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti ekologického stavebníctva.

Alter Nativa

Brdárka 36
Brdárka 049 34
48.765752° ╳ 20.338372°
Alter Nativa

Alter Nativa is a non profit organization that has grown out of one of the projects of Spoločnost priateľov Zeme Revúca (An association of friends of the Earth Revúca). Its aim was to establish in the Revúca town extraordinary library with specific literature from the areas of nature protection and environment, human - social rights, healthy life-style and general diversity of philosophical and religious fields. Currently we deal above all with: permaculture, its practial application and organizing courses, volunteers in the framework of Erazmus+, publication activity within our program Čitateľský klub Alter Nativa (Reading club Alter Nativa), protecting the geofond of the cherry trees in the Brdárky area, beekeeping...

Alter Nativa, občianske združenie, nám vyrástla z jedného projektu Spoločnosti priateľov Zeme Revúca, ktorého cieľom bolo vybudovať v meste Revúca nie veľmi obvyklú knižnicu so špecifickou literatúrou z oblastí ochrany prírody a životného prostredia, ľudských – občianskych práv, zdravého životného štýlu a všeobecnej diverzity filozofických a náboženských smerov. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov, dobrovoľníkom v rámci Erazmus+, vydavateľskej činnosti v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa, záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky, včeláreniu...

Živá vila

Nádražní 364
Prachatice 383 01
49.015140° ╳ 14.008544°
Živá vila

During the last two years, the Kral villa in Prachatice has been among the main independent cultural centres of the south Bohemia. This important functionalist building, built in between 1930 - 1932 by a Viennese architect Fritz Reichel, was taken care of by an association Živá vila. It organized tens of concerts, exhibitions, lectures or theatre performances here. But the activities of the members of the association - who at the same time tried to protect the building from the nonsensical demolition due to the construction of a bypass - was an eyesore for Prachatice councilmen. They decided to withdraw from the contract of lease, and for a certain also prevented the declaration of the villa as a monument. According to Prachatice mayor Martin Malý it makes no sense to take care of the building until the Minstry of Culture decision is announced. It is now being examined, which public interest dominates - if the architectural and cultural value of the villa from the period of the First Czechoslovakian Republic, or the building of the road, which had been planned already since the 1970s and its realization is far away. The councilmen refuse to start a new contract of lease until the Ministry decision is clear, and villa slowly deteriorates.

Poslední dva roky patřila prachatická Kralova vila mezi hlavní nezávislá kulturní centra jihu Čech. Tehdy o tuto významnou funkcionalistickou stavbu, postavenou v letech 1930 – 1932 vídeňským architektem Fritzem Reichlem, pečoval spolek Živá vila, z. s., který zde uspořádal desítky koncertů, výstav, přednášek či divadelních představení. Aktivita členů spolku, kteří se zároveň snažili o zachránění stavby před nesmyslnou demolicí kvůli stavbě obchvatu, byla ovšem trnem v oku prachatickým radním. Ti proto vypověděli spolku nájemní smlouvu a pro jistotu ještě podali rozklad proti prohlášení vily za kulturní nemovitou památku. Podle vyjádření starosty Prachatic, Martina Malého, se o objekt nemá smysl starat do doby, než bude s jistotou jasné rozhodnutí ministerstva kultury. Jeho pracovníci tedy v současnosti prověřují, jaký veřejný zájem převažuje – zda architektonická a kulturní hodnota cenné prvorepublikové vily, či stavba silniční přeložky, jež se plánuje již od sedmdesátých let minulého století a její realizace je v nedohlednu. Do doby, než ministerstvo rozhodne, ovšem zároveň radní odmítají vypsat novou nájemní smlouvu a vila tak opět postupně chátrá.

Zeměloď

chatová osada Sedliště
Sázava 285 06
49.863567° ╳ 14.908666°
Zeměloď

Zeměloď je spolek, který propaguje udržitelné bydlení. Zeměloď je také ostrovní dům, který není napojen na sítě a je postaven velkou měrou z použitého materiálu a místní hlíny; první Zeměloď ve střední Evropě - zvanou Zeměnka - postavil spolek Zeměloď poblíž Sázavy pod vedením arch. Reynoldse a s pomocí spousty ochotných lidí. Byla postavena 980 let po založení Sázavského kláštera; její hrubá stavba trvala 21 dní - od 5. do 25. května 2012. Evropské centrum Zeměloď, které Zeměloď vlastní a spravuje, bude po dokončení sloužit jako informační a vzdělávací centrum soběstačných staveb.

Zauhlovačka

Rumburská
Vranice nad Nisou 463 11
50.743103° ╳ 15.086392°
Zauhlovačka - AvantgArt

Projekt kulturního centra ve věži – Zauhlovačka se zaměřuje na oživení památkově chráněné technické stavby zauhlovací a vodárenské věže nacházející se v obci Vratisalvice nad Nisou. Hlavním cílem je vytvořit inspirativní místo pro setkávání, tvorbu a relaxaci všech věkových skupin, s myšlenkou na obnovu tradičních řemesel a probouzení uměleckého cítění.

Zastávka 194

náměstí T. G. Masaryka 194
Chotěboř 583 01
49.719623° ╳ 15.670137°
Zastávka 194

Nejstarší dům v Chotěboři začíná další etapu svého dlouhého života. Noví majitelé, současně členové spolku Dobrá společnost, ho od loňského roku proměňují v komunitní centrum. Od roku 2017 se pracuje na restaurování barokní fasády a odvlhčení interiéru přízemí a s výkopovými pracemi proběhne archeologický průzkum a snad dojde i na novou podlahu.

White Gallery

Osík u Litomyšle 371
Osík u Litomyšle 569 67
49.847136° ╳ 16.284960°
White Gallery

Modern gallery and deposit of the images and works on paper by Ludmila Jandová. Opening hours: June - October according to current exhibitions, or on phone reservation at +420 604203145.

Moderní galerie a depozitář obrazů a prací na papíře Ludmily Jandové. Otevírací doba: červen - říjen dle aktuální výstavy, kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě na tel. 604203145.

Pages