GUČA umenia

GUČA umenia is a non-profit organization that has been attempting since 2013 to bring a new, non-traditional view of art into the Zvolenská Slatina region. Regularly it prepares artistic interventions, disrupts the stereotype of a day in a village and applies a new time cultural layer to Zvolenská Slatina. Annually in the middle of the summer it organizes a multi-genre festival of contemporary art. At the same time it strives to create a cultural centre with a whole-year activity from the former cinema Pokrok Zvolenská Slatina.

Občianske združenie GUČA umenia sa od roku 2013 snaží priniesť do Zvolenskej Slatiny nový, pre tento vidiecky región netradičný pohľad na umenie. Pravidelne pripravuje umelecké intervencie, narúša stereotyp dedinského dňa a nanáša novú časovú kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine. Každoročne uprostred leta organizuje multižánrový festival súčasného umenia. Taktiež sa snaží o vytvorenia kultúrneho centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina.

Elektrárňa Piešťany

A municipal mazut power station from 1906 became - after a successfull reconstruction - a Centre of creative energy and art. Scientific holes and Scientific cafés are dedicated to small as well as bigger science enthusiasts. The power station became a part of the list of national cultural monuments thanks to its technical and architectonic values in 1995.

Obecná mazutová elektráreň z roku 1906 sa po úspešnej rekonštrukcii stala Centrom kreatívnej energie a umenia. Malým aj veľkým nadšencom vedy sú určené Vedecké brlohy a Vedecké kaviarne. Pre svoje technické a architektonické hodnoty bola elekráreň v roce 1995 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Ekocentrum Sosna

Ecological educational centre SOSNA serves as a functional example of ecological, healthy, aesthetical, low-energy and low-budget building with natural garden. It is fully functional and the whole its complex with natural / organic garden presents to its visitors the inspiring displays of "how can it be done differently". At the same time it functions as a training and educational centre for our activities: lectures, courses, exhibitions, seminars, excursions etc., dealing with protection of water and watersheds, ecological houses and building materials, natural gardens, growing without chemicals and sustainability in praxis, courses of natural building, events for volunteers, children groups as well as artistic-experiental events. SOSNA organizes three annual festivals: Jarné súladenie (Spring concordance), Babie leto (Indian summer) and Iné cesty (Different roads).

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie. SOSNA organizuje tri každoročné festivaly: Jarné súladenie, Babie leto a Iné cesty. Jarné súladenie a Babie leto sú oslavami prírody, úrody, umenia, tvorivosti a rastu; Iné cesty sú festivalom vnímavých spôsobov cestovania.

Zapadnutý KÚT

Našou snahou je tu vytvoriť silné kultúrne zázemie a zvyšovať povedomie o kultúrnom dianí. Nekladieme si však medze a zameriavame sa i na históriu, etnológiu či ekológiu, predovšetkým širšieho okolia mesta. Sídlom väčšiny podujatí je náš kultúrny spot v starej fabrike „v kúte“ Gelnice, no rovnako dôležité sú pre nás i intervencie vo verejnom priestore.

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, miestnych ľudí, študentov a dobrovoľníkov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Hlavným poslaním centra je prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia prevažne performatívnych žánrov (hosťovanie a rezidenčné pobyty umelcov) ako aj organizácia vlastných podujatí, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí a širokú verejnosť v interiéroch a v priľahlej záhrade.

Vzdielávacie centrum Zaježová

Centrum vytvorila Živica ako priestor, kde môžete načerpať nové inšpirácie, hlbšie poznávať samých seba, navracať sa k vlastnej sile a zažívať iný rozmer života uprostred prírody. Gazdovská usadlosť premenená na modernú umelecko-prírodnú stavbu. Ponúkame rôzne skupinové semináre a pobyty, kde sa prejavuje sila kruhu ľudí s podobným zámerom.

UM UM

Komunitný festival súčasného divadla a umenia NEMCI, ŽIDIA, SLOVÁCI A STARÁ ĽUBOVŇA 17. - 19. 8. 2018 V rámci umeleckého výskumu si kladieme otázku, ktorá je východiskom tvorby festivalu. Pomôže vzájomné stretávanie kultúr z nášho regiónu k tomu, aby boli schopné sa tieto kultúry stretávať i s kultúrami z iných častí sveta?

Periférne centrá

PERIFÉRNE CENTRÁ is a Slovak civic association which aims to bring art and culture outside zenith of cultural and economic centers, at the same time that provides mutual interaction and exchange experiences between local people and invited artists. In the middle of 2016 we moved into "new" spaces, to the building of the former kindergarten in Dúbravica, where we began to realize cultural centre Škôlka. Our aim is not only the renovated building but also a new life in it. Already during the first months of its functioning we hosted summer art camp, artists in residencies, organized workshops for kids and youth and art students, we began to build a garden amfitheater and basement workshop. And there will be more.

Podporujeme kultúrny pohyb mimo preferovaných centier. Objavujeme nové priestory pre umenie, prispievame k starostlivosti o životné prostredie, krajinu, historiu. V polovici roka 2016 sme vstúpili do „nových“ priestorov, do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici a začali tu zriaďovať kultúrne centrum Škôlka. Naším zámerom nie je len obnovená budova, ale aj nový život v nej. Už počas prvých mesiacov jej prevádzky sme tu hostili letný art camp, umelcov na rezidenciách, organizovali workshopy pre deti a mládež aj študentov umenia, začali sme so stavbou záhradného amfiteátra, začali zriaďovať dielňu v suteréne. A bude toho ešte viac.

Pangaea

Pangaea association is a non-governmental, non-profit organization, dedicated to nature protection and farming in the landscape of Biele Karpaty. It concentrates mainly on raising the environmental consciousness of the audience with the emphasis on education of children and youth and an active protection of the environment and natural locations.

Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát. Sústreďuje sa najmä na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti s dôrazom na výchovu detí a mládeže a na aktívnu ochranu životného prostredia a prírodných lokalít.

Opuštená (re)kreácia

Abandoned (re)creation was founded in 2011 in the spa town of Trenčianske Teplice, which is a significant place abounding in 20th century quality architecture. Many of these buildings have been abandoned in spite of representing cultural heritage that exceeds Slovak borders. Due to this fact, Abandoned (re)creation has been gradually transformed from an arts workshop for students into a project with scholarly background, which promotes salvage of modernist architecture monuments in Trenčianske Teplice.

Opustená (re)kreácia vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Toto mesto je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska. Vzhľadom na tento fakt sa Opustená (re)kreácia postupne transformovala z umeleckého workshopu pre študentov, na projekt s odborným pozadím, ktorý vystupuje za záchranu pamiatok modernistickej architektúry Trenčianskych Teplíc. Projekt se bude postupne presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest

Pages