Vzdielávacie centrum Zaježová

Polomy 20
Pliešovce 962 63
48.423943° ╳ 19.156296°
Vzdielávacie centrum Zaježová

Centrum vytvorila Živica ako priestor, kde môžete načerpať nové inšpirácie, hlbšie poznávať samých seba, navracať sa k vlastnej sile a zažívať iný rozmer života uprostred prírody. Gazdovská usadlosť premenená na modernú umelecko-prírodnú stavbu. Ponúkame rôzne skupinové semináre a pobyty, kde sa prejavuje sila kruhu ľudí s podobným zámerom.

UM UM

Zámocká 731/33
Stará Ľubovňa 064 01
49.314718° ╳ 20.688410°
UM UM

Komunitný festival súčasného divadla a umenia NEMCI, ŽIDIA, SLOVÁCI A STARÁ ĽUBOVŇA 17. - 19. 8. 2018 V rámci umeleckého výskumu si kladieme otázku, ktorá je východiskom tvorby festivalu. Pomôže vzájomné stretávanie kultúr z nášho regiónu k tomu, aby boli schopné sa tieto kultúry stretávať i s kultúrami z iných častí sveta?

Periférne centrá

PERIFÉRNE CENTRÁ is a Slovak civic association which aims to bring art and culture outside zenith of cultural and economic centers, at the same time that provides mutual interaction and exchange experiences between local people and invited artists. In the middle of 2016 we moved into "new" spaces, to the building of the former kindergarten in Dúbravica, where we began to realize cultural centre Škôlka. Our aim is not only the renovated building but also a new life in it. Already during the first months of its functioning we hosted summer art camp, artists in residencies, organized workshops for kids and youth and art students, we began to build a garden amfitheater and basement workshop. And there will be more.

Podporujeme kultúrny pohyb mimo preferovaných centier. Objavujeme nové priestory pre umenie, prispievame k starostlivosti o životné prostredie, krajinu, historiu. V polovici roka 2016 sme vstúpili do „nových“ priestorov, do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici a začali tu zriaďovať kultúrne centrum Škôlka. Naším zámerom nie je len obnovená budova, ale aj nový život v nej. Už počas prvých mesiacov jej prevádzky sme tu hostili letný art camp, umelcov na rezidenciách, organizovali workshopy pre deti a mládež aj študentov umenia, začali sme so stavbou záhradného amfiteátra, začali zriaďovať dielňu v suteréne. A bude toho ešte viac.

Pangaea

Nová Bošáca 3
Nová Bošáca 913 08
48.878470° ╳ 17.795280°
Pangaea

Pangaea association is a non-governmental, non-profit organization, dedicated to nature protection and farming in the landscape of Biele Karpaty. It concentrates mainly on raising the environmental consciousness of the audience with the emphasis on education of children and youth and an active protection of the environment and natural locations.

Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát. Sústreďuje sa najmä na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti s dôrazom na výchovu detí a mládeže a na aktívnu ochranu životného prostredia a prírodných lokalít.

Opuštená (re)kreácia

Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice 914 51
48.909489° ╳ 18.167536°
Opuštená (re)kreácia

Abandoned (re)creation was founded in 2011 in the spa town of Trenčianske Teplice, which is a significant place abounding in 20th century quality architecture. Many of these buildings have been abandoned in spite of representing cultural heritage that exceeds Slovak borders. Due to this fact, Abandoned (re)creation has been gradually transformed from an arts workshop for students into a project with scholarly background, which promotes salvage of modernist architecture monuments in Trenčianske Teplice.

Opustená (re)kreácia vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Toto mesto je známe vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia avšak mnohé objekty dnes chátrajú aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky, ktoré svojím významom presahujú hranice Slovenska. Vzhľadom na tento fakt sa Opustená (re)kreácia postupne transformovala z umeleckého workshopu pre študentov, na projekt s odborným pozadím, ktorý vystupuje za záchranu pamiatok modernistickej architektúry Trenčianskych Teplíc. Projekt se bude postupne presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest

Nový dvor

Šurda 144
Brhlovce 935 02
48.215247° ╳ 18.739103°
Nový dvor

Nový dvor association is an art-craft educational society and an open platform for the actual craft activity, art handicraft and art in the context of possible permacultural wholes. Our main aim is to connect those areas with real life, to participate in creating permacultural units in contemporary society with the final aim of raising the quality and richness of life. The main activity of Nový dvor in the few following years is the rennovation of the objects in the Reservation of monuments of folk architecture - rock habitat Brhlovce.

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Nový dvor počas najbližších rokov je obnova objektov v Pamiatkovej rezervácií ľudovej architektúry- skalné obydlia Brhlovce.

Lesoochranarske zoskupenie Vlk

Tulčík 310
Tulčík 082 13
49.086506° ╳ 21.309613°
Lesoochranarske zoskupenie Vlk

To live a dignified life, we need a healthy country. Such a country needs natural forests. At the present time, however, forests are on the margin of interest of state administration as well as of the considerable part of population. And even if someone happens to take interest in the forests, they are regarded only as a potential source of profit. Slovak forests ravaged by clearcuts are exported abroad under scandalous circumstances and under the supervision of state administration. The bad state of forests resulting from the tragic forest management is being justified in the public by use of lame excuses about air pollution. The truth, however, is hidden in the forest management plans, kept a secret tooth and nail. The forest companies keep asking for state subsidies for forest "damages", at the same time killing off all predators that are capable of eliminating these damages in a natural way. Wood is logged even in nature reserves and natural parks! Therefore it's time to say loud STOP! And to act. That's why we are here. We want to be the alternative. The alternative formed by honest, incorruptible people, who simply "Protect forests".

Also on behalf of those, who don't have the time, knowledge, courage, or will to do so.

Jedným z hlavných cieľov organizácie je vytvorenie siete bezzásahových lesov na 10 % územia Slovenska, a to aj vytváraním súkromných rezervácií. Vďaka akcii Kúp si svoj strom vznikla prvá súkromná lesná rezervácia v strednej a východnej Európe, SPR Vlčia v Čergove (21,24 ha) a v súčasnosti ľudia symbolickou kúpou stromu prispievajú na jej rozšírenie. Podarilo sa už prikúpiť 59,37 ha. Stromy sa často aj darujú k rôznym príležitostiam. Kto si chce prísť strom osobne vybrať, môžeme ho sprevádzať. Pre širokú verejnosť organizujeme jedinečné terénne semináre Gaia – náš domov v lesoch severovýchodného Slovenska: 2. 6. – 10. 6. v Čergove, 15. 9. – 23. 9. v Busove. Počas letného tábora obnovujeme značenie niektorej zo súkromných či štátnych rezervácií, teraz to bude v Kyjovskom pralese vo Vihorlate: 30. 7. – 5. 8.

Koniareň

Jána Husa / Komenského
Trebišov 075 01
48.631964° ╳ 21.713573°
Koniareň

Koniareň is an alternative space for supporting creativity and presenting contemporary art and culture. The aim of Koniareň is to fill the gap in between the traditional institutions and create conditions for presenting contemporary art. To bring the actual trends into the cultural periphery and making accessible young, fresh art to wider audiences.

Koniareň je alternatívny priestor na podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a kultúry. Cieľom Koniarne je vyplniť medzeru medzi tradičnými inštitúciami a vytvárať podmienky pre prezentáciu súčasného umenia. Prinášať aktuálne trendy na kultúrnu perifériu a sprístupňovať mladé, "čerstvé" umenie širšej verejnosti.

Kinobus

Nová Dubnica 018 51
49.068506° ╳ 18.769251°
Kinobus (nielen) filmový festival

Kinobus, a thematic (not only) film display, is a playful event, experimenting with the forms of presenting films, possibilities of art and its relation to locality. The event takes upon a simple form - travelling by bus with its audience across the old village cinemas, enlivening old, sometimes forgotten and abolished, at other times still functioning, village cinemas, that are outliving in the memory of the nation. It is a non-commercial and non-competitive display, with the colloquial character.

Tematická (nielen) filmová prehliadka Kinobus je hravá akcia, experimentujúca s formami prezentácie filmu, možnosťami umenia a jeho vzťahu k lokalite. Akcia skrz jednoduchú formu - cestovanie autobusmi s divákmi po starých vidieckych kinosálach, oživuje staré, niekedy zabudnuté a zrušené, inokedy ešte stále funkčné, dedinské kinosály, ktoré prežili v pamäti národa. Jedná sa o nekomerčnú a nesúťažnú prehliadku, so seminárnym charakterom.

Hviezdné noci

Hlinkova 673
Bytča 014 01
49.227451° ╳ 18.557433°
Hviezdné noci

Hviezdne noci (Starry nights) are a place for festival lovers. If movies, music and theatre are close to your hearth, you shouldn't miss this festival. Thematic movie screenings in unique spaces, unrepeatable concerts and a bunch of other activities are waiting for you.

Hviezdne noci sú miestom pre milovníkov festivalov. Ak sú film, hudba a divadlo vášmu srdcu blízke, nemali by ste tento festival premeškať. Čakajú vás tematické premietania filmov v unikátnych priestoroch, neopakovateľné koncerty a hromada ďalších aktivít.

Pages