Nový dvor

Nový dvor association is an art-craft educational society and an open platform for the actual craft activity, art handicraft and art in the context of possible permacultural wholes. Our main aim is to connect those areas with real life, to participate in creating permacultural units in contemporary society with the final aim of raising the quality and richness of life. The main activity of Nový dvor in the few following years is the rennovation of the objects in the Reservation of monuments of folk architecture - rock habitat Brhlovce.

Občianske združenie Nový dvor je umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť a je otvorenou platformou pre súčasnú remeselnú činnosť, umelecké remeslo a umenie v kontexte možných permakultúrnych celkov. Našim hlavným zámerom je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, podieľať sa na vytváraní permakultúrnych celkov v súčasnej spoločnosti s konečným cieľom vplývať na zvyšovanie kvality a bohatosti života. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia Nový dvor počas najbližších rokov je obnova objektov v Pamiatkovej rezervácií ľudovej architektúry- skalné obydlia Brhlovce.

Lesoochranarske zoskupenie Vlk

To live a dignified life, we need a healthy country. Such a country needs natural forests. At the present time, however, forests are on the margin of interest of state administration as well as of the considerable part of population. And even if someone happens to take interest in the forests, they are regarded only as a potential source of profit. Slovak forests ravaged by clearcuts are exported abroad under scandalous circumstances and under the supervision of state administration. The bad state of forests resulting from the tragic forest management is being justified in the public by use of lame excuses about air pollution. The truth, however, is hidden in the forest management plans, kept a secret tooth and nail. The forest companies keep asking for state subsidies for forest "damages", at the same time killing off all predators that are capable of eliminating these damages in a natural way. Wood is logged even in nature reserves and natural parks! Therefore it's time to say loud STOP! And to act. That's why we are here. We want to be the alternative. The alternative formed by honest, incorruptible people, who simply "Protect forests".

Also on behalf of those, who don't have the time, knowledge, courage, or will to do so.

Jedným z hlavných cieľov organizácie je vytvorenie siete bezzásahových lesov na 10 % územia Slovenska, a to aj vytváraním súkromných rezervácií. Vďaka akcii Kúp si svoj strom vznikla prvá súkromná lesná rezervácia v strednej a východnej Európe, SPR Vlčia v Čergove (21,24 ha) a v súčasnosti ľudia symbolickou kúpou stromu prispievajú na jej rozšírenie. Podarilo sa už prikúpiť 59,37 ha. Stromy sa často aj darujú k rôznym príležitostiam. Kto si chce prísť strom osobne vybrať, môžeme ho sprevádzať. Pre širokú verejnosť organizujeme jedinečné terénne semináre Gaia – náš domov v lesoch severovýchodného Slovenska: 2. 6. – 10. 6. v Čergove, 15. 9. – 23. 9. v Busove. Počas letného tábora obnovujeme značenie niektorej zo súkromných či štátnych rezervácií, teraz to bude v Kyjovskom pralese vo Vihorlate: 30. 7. – 5. 8.

Koniareň

Koniareň is an alternative space for supporting creativity and presenting contemporary art and culture. The aim of Koniareň is to fill the gap in between the traditional institutions and create conditions for presenting contemporary art. To bring the actual trends into the cultural periphery and making accessible young, fresh art to wider audiences.

Koniareň je alternatívny priestor na podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a kultúry. Cieľom Koniarne je vyplniť medzeru medzi tradičnými inštitúciami a vytvárať podmienky pre prezentáciu súčasného umenia. Prinášať aktuálne trendy na kultúrnu perifériu a sprístupňovať mladé, "čerstvé" umenie širšej verejnosti.

Kinobus (nielen) filmový festival

Kinobus, a thematic (not only) film display, is a playful event, experimenting with the forms of presenting films, possibilities of art and its relation to locality. The event takes upon a simple form - travelling by bus with its audience across the old village cinemas, enlivening old, sometimes forgotten and abolished, at other times still functioning, village cinemas, that are outliving in the memory of the nation. It is a non-commercial and non-competitive display, with the colloquial character.

Tematická (nielen) filmová prehliadka Kinobus je hravá akcia, experimentujúca s formami prezentácie filmu, možnosťami umenia a jeho vzťahu k lokalite. Akcia skrz jednoduchú formu - cestovanie autobusmi s divákmi po starých vidieckych kinosálach, oživuje staré, niekedy zabudnuté a zrušené, inokedy ešte stále funkčné, dedinské kinosály, ktoré prežili v pamäti národa. Jedná sa o nekomerčnú a nesúťažnú prehliadku, so seminárnym charakterom.

Hviezdné noci

Hviezdne noci (Starry nights) are a place for festival lovers. If movies, music and theatre are close to your hearth, you shouldn't miss this festival. Thematic movie screenings in unique spaces, unrepeatable concerts and a bunch of other activities are waiting for you.

Hviezdne noci sú miestom pre milovníkov festivalov. Ak sú film, hudba a divadlo vášmu srdcu blízke, nemali by ste tento festival premeškať. Čakajú vás tematické premietania filmov v unikátnych priestoroch, neopakovateľné koncerty a hromada ďalších aktivít.

Divadlo Pôtoň

Pôtoň theatre was founded in 2000 and on purpose choose Slovak countryside as its place. The productions are based on field research and framed by an urgent social theme. The theatre realizes educational projects connecting art with other disciplines (sociology, ethnography, history). Pôtoň theatre is the only subject in Levice district that concentrates its activity on the production and presentation of contemporary non-commercial art and education in the area of contemporary art. Also workshops for professionals as well as non-professional public, residency creative stays for Slovak as well as foreign authors have its place in here. From 2015 there has been a cinema program, focused mainly on contemporary European cinematography.

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma. Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Divadlo Pôtoň je jediným subjektom okresu Levice, ktorý svoju činnosť zameriava na tvorbu a prezentáciu súčasného nekomerčného umenia a na vzdelávanie v oblasti súčasného umenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov ale i laickú verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre slovenských a zahraničných tvorcov. Od roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino, ktorého program je zameraný najmä na súčasnú európsku kinematografiu.

Bašta - Kultúrno komunitné centrum

Cultural-community centre BAŠTA is a space of a historical bastion in the centre of Brdejov, which has been animated by local people with various cultural and community activities. Five floors of this beautiful monument has been administered by a NGO Different. Together with volunteers, various local initiatives and non-profit organizations under one roof, they organize concerts, discussions, theatres, multi-genre festivals, literary evenings, travellers' lectures, workshops, and many other events. Thus they help developing and supporting local community activities and civil activism in the town.

Kultúrno-komunitné centrum BAŠTA je priestor historickej Hrubej bašty v centre Bardejova, ktorý miestni aktívni ľudia oživujú rôznorodými kultúrnymi a komunitnými aktivitami. Päť podlaží tejto krásnej pamiatky spravuje občianske združenie Different, kde spoločne s dobrovoľníkmi, rôznymi miestnymi iniciatívami a neziskovými organizáciami pod jednou strechou organizujú koncerty, diskusie, divadlá, multižánrové festivaly, literárne večery, cestovateľské prednášky, workshopy, tvorivé dielne a mnohé iné. Spoločne tak napomáhajú rozvoju a podpore miestnych komunitných aktivít a občianskeho aktivizmu v meste.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary

BANSKA ST A NICA Contemporary (BSC) is the residential centre project realized by the group of professional artists, theoreticians and culture activists from the citizen’s association "Štokovec, Space for Culture". BSC is a part of still running railway station on the periphery of the historic town Banská Štiavnica listed in UNESCO World Heritage List.

BANSKÁ ST A NICA Contemporary (BSC) je rezidenčné centrum, ktoré realizujé skupina profesionálnych umelcov, teoretikov a kultúrnych aktivistov z občianskeho združenia Štokovec, priestor pre kultúru. V strede nášho záujmu je aktívna kultúrna produkcia, realizovaná prostredníctvom workshopov, sympózií a najmä rezidenčných pobytov umelcov, ktorí v objekte stanice nájdu zázemie pre krátkodobé i niekoľkomesačné pobyty. V priestore Banskej St a nice sa stretávajú v jednom čase umelci, ktorí tu tvoria, návštevníci provizórnej galérie, ktorá je v staničnej čakárni a cestujúci prichádzajúci a odchádzajúci vlakom.

ArTUR - udržateľná architektúra

ArTUR is connecting individuals, professionals as well as companies interested in sustainable building, rennovation and living. ArTUR was founded in 2001 as a non-political, volunteer organization. ArTUR EDUCATES: craftsmen, builders, do-it-yourself builders, interested persons. ArTUR became a representative of Slovakia for international projects expanding and developing educational materials for Slovakia and ECVET courses in the field of ecological building.

ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. ArTUR sme založili v roku 2001 ako nepolitické dobrovoľné záujmové združenie. ArTUR VZDELÁVA: remeselníkov, stavbárov, svojpomocných staviteľov, záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty šíriace a vyvíjajuce učebné materiály pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti ekologického stavebníctva.

Alter Nativa

Alter Nativa is a non profit organization that has grown out of one of the projects of Spoločnost priateľov Zeme Revúca (An association of friends of the Earth Revúca). Its aim was to establish in the Revúca town extraordinary library with specific literature from the areas of nature protection and environment, human - social rights, healthy life-style and general diversity of philosophical and religious fields. Currently we deal above all with: permaculture, its practial application and organizing courses, volunteers in the framework of Erazmus+, publication activity within our program Čitateľský klub Alter Nativa (Reading club Alter Nativa), protecting the geofond of the cherry trees in the Brdárky area, beekeeping...

Alter Nativa, občianske združenie, nám vyrástla z jedného projektu Spoločnosti priateľov Zeme Revúca, ktorého cieľom bolo vybudovať v meste Revúca nie veľmi obvyklú knižnicu so špecifickou literatúrou z oblastí ochrany prírody a životného prostredia, ľudských – občianskych práv, zdravého životného štýlu a všeobecnej diverzity filozofických a náboženských smerov. Aktuálne sa venujeme najmä: permakultúre, jej praktickej aplikácii a organizovaniu kurzov, dobrovoľníkom v rámci Erazmus+, vydavateľskej činnosti v rámci nášho programu Čitateľský klub Alter Nativa, záchrane genofondu čerešní v oblasti Brdárky, včeláreniu...

Pages