Súľov-Hradná

Súľov-Hradná 013 52
49.164696° ╳ 18.588138°
Zraková Pyramída

{{{C}}}

Juraj Gábor chooses one static view into an open landscape where he places his wooden object. The object is framing the only (real) view, becomes the monument in landscape and for landscape or can be used as an emergency tourist shelter.

Juraj Gábor vyberá jediný statický pohľad do otvorenej krajiny, kde umiestňuje svoj drevený objekt. Objekt rámuje jediný (reálny) výhľad, stáva sa monumentom v krajine a pre krajinu, alebo slúži ako núdzový turistický prístrešok.

GUČA umenia

Slovenského národného povstania 26
Zvolenská Slatina 962 01
48.559989° ╳ 19.259718°
GUČA umenia

GUČA umenia is a non-profit organization that has been attempting since 2013 to bring a new, non-traditional view of art into the Zvolenská Slatina region. Regularly it prepares artistic interventions, disrupts the stereotype of a day in a village and applies a new time cultural layer to Zvolenská Slatina. Annually in the middle of the summer it organizes a multi-genre festival of contemporary art. At the same time it strives to create a cultural centre with a whole-year activity from the former cinema Pokrok Zvolenská Slatina.

Občianske združenie GUČA umenia sa od roku 2013 snaží priniesť do Zvolenskej Slatiny nový, pre tento vidiecky región netradičný pohľad na umenie. Pravidelne pripravuje umelecké intervencie, narúša stereotyp dedinského dňa a nanáša novú časovú kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine. Každoročne uprostred leta organizuje multižánrový festival súčasného umenia. Taktiež sa snaží o vytvorenia kultúrneho centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina.

Elektrárňa Piešťany

Staničná 2334/51
Piešťany 921 01
48.595519° ╳ 17.817156°
Elektrárňa Piešťany

A municipal mazut power station from 1906 became - after a successfull reconstruction - a Centre of creative energy and art. Scientific holes and Scientific cafés are dedicated to small as well as bigger science enthusiasts. The power station became a part of the list of national cultural monuments thanks to its technical and architectonic values in 1995.

Obecná mazutová elektráreň z roku 1906 sa po úspešnej rekonštrukcii stala Centrom kreatívnej energie a umenia. Malým aj veľkým nadšencom vedy sú určené Vedecké brlohy a Vedecké kaviarne. Pre svoje technické a architektonické hodnoty bola elekráreň v roce 1995 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Ekocentrum Sosna

Okružná 413/17
Družstevná pri Hornáde 044 31
48.801929° ╳ 21.250680°
Ekocentrum Sosna

Ecological educational centre SOSNA serves as a functional example of ecological, healthy, aesthetical, low-energy and low-budget building with natural garden. It is fully functional and the whole its complex with natural / organic garden presents to its visitors the inspiring displays of "how can it be done differently". At the same time it functions as a training and educational centre for our activities: lectures, courses, exhibitions, seminars, excursions etc., dealing with protection of water and watersheds, ecological houses and building materials, natural gardens, growing without chemicals and sustainability in praxis, courses of natural building, events for volunteers, children groups as well as artistic-experiental events. SOSNA organizes three annual festivals: Jarné súladenie (Spring concordance), Babie leto (Indian summer) and Iné cesty (Different roads).

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie. SOSNA organizuje tri každoročné festivaly: Jarné súladenie, Babie leto a Iné cesty. Jarné súladenie a Babie leto sú oslavami prírody, úrody, umenia, tvorivosti a rastu; Iné cesty sú festivalom vnímavých spôsobov cestovania.

Zapadnutý KÚT

Turzovská 17
Gelnica 056 01
48.849867° ╳ 20.929573°
Zapadnutý KÚT

Našou snahou je tu vytvoriť silné kultúrne zázemie a zvyšovať povedomie o kultúrnom dianí. Nekladieme si však medze a zameriavame sa i na históriu, etnológiu či ekológiu, predovšetkým širšieho okolia mesta. Sídlom väčšiny podujatí je náš kultúrny spot v starej fabrike „v kúte“ Gelnice, no rovnako dôležité sú pre nás i intervencie vo verejnom priestore.

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Námestie SNP 16
Banská Bystrica 974 01
48.735222° ╳ 19.144376°
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, miestnych ľudí, študentov a dobrovoľníkov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Hlavným poslaním centra je prezentácia a podpora tvorby súčasného umenia prevažne performatívnych žánrov (hosťovanie a rezidenčné pobyty umelcov) ako aj organizácia vlastných podujatí, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí a širokú verejnosť v interiéroch a v priľahlej záhrade.

Pages