BaoDílna

Pražská 157/12
Tábor 390 01
49.413639° ╳ 14.659979°
BaoDílna

Studio, graphic atelier, gallery, neighboring university, regular artwork for children and adults under the guidance of Baobab authors, residencies for illustrators, Tabook and Mirakl festivals.

Ateliér, grafická dílna, vitrínová galerie, sousedská univerzita, pravidelné výtvarky pro děti i dospělé pod vedením autorů z Baobabu, rezidenční pobyty pro ilustrátory, festivaly Tabook a Mirákl.

Bašta - Kultúrno komunitné centrum

Na hradbách 94/3
Bardejov 085 01
49.291302° ╳ 21.278042°
Bašta - Kultúrno komunitné centrum

Cultural-community centre BAŠTA is a space of a historical bastion in the centre of Brdejov, which has been animated by local people with various cultural and community activities. Five floors of this beautiful monument has been administered by a NGO Different. Together with volunteers, various local initiatives and non-profit organizations under one roof, they organize concerts, discussions, theatres, multi-genre festivals, literary evenings, travellers' lectures, workshops, and many other events. Thus they help developing and supporting local community activities and civil activism in the town.

Kultúrno-komunitné centrum BAŠTA je priestor historickej Hrubej bašty v centre Bardejova, ktorý miestni aktívni ľudia oživujú rôznorodými kultúrnymi a komunitnými aktivitami. Päť podlaží tejto krásnej pamiatky spravuje občianske združenie Different, kde spoločne s dobrovoľníkmi, rôznymi miestnymi iniciatívami a neziskovými organizáciami pod jednou strechou organizujú koncerty, diskusie, divadlá, multižánrové festivaly, literárne večery, cestovateľské prednášky, workshopy, tvorivé dielne a mnohé iné. Spoločne tak napomáhajú rozvoju a podpore miestnych komunitných aktivít a občianskeho aktivizmu v meste.

Bečovská botanická zahrada

Bečov nad Teplou 364 64
50.082749° ╳ 12.833351°
Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách.

Benediktus

Klášterní 60
Chotěboř 583 01
49.792123° ╳ 15.711445°
Benediktus

Benediktus is an association of people with and without intellectual disabilities who live a daily life in a mutual community. BeneBend is the musical band of our community where people with disabilities play and sing together with assistants. Our activities are based on cultural traditions and the use of traditional crafts, which we want to pass on to the current generation.

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. BeneBend je kapela naší komunity, kde hrají a zpívají lidé s postižením spolu s asistenty. Obnovujeme tradiční slavnosti a zvyky našich předků. Pořádáme slavnosti na Modletíně, tradiční velikonoční pašijové divadelní hry, benefiční koncerty a další akce.

Bezobav

Dyjice 8
Telč 588 56
49.174013° ╳ 15.493767°
Bezobav

Bezobav is about an encounter. Encounter in an almost forgotten corner of Vysočina, somewhere on the border of Moravia and Bohemia. Encounter in a landscape of forests, meadows, typical elders, in the place with an unmistakeable genius loci, which had been from old times created by lonely artists working together with nature.
We in Bezobav (meaning without worries) try to continue in what had been started, enliven, connects paths of people who live here, lived here before or are coming here. As our tool we use music, which can make you laugh without words, heal pains, overcome worries. That is why we are without worries.

Bezobav je o setkávání. Setkávání v skoro zapomenutém koutě Vysočiny, kdesi na hranicích Moravy a Čech. Setkávání v krajině lesů, luk, rozsíček a typických bezů, v místě s nezaměnitelným geniem loci, který společně s přírodou dotvářeli osamělí umělci od dávných časů. My v Bezobavu se snažíme pokračovat v načatém, oživovat, propojovat cesty lidí, jež tady žijí, žili nebo sem přicházejí. Jako nástroj nám slouží hudba, která i beze slov umí rozesmát, léčit bolesti překonávat obavy. Proto jsme Bezobav (i když ten bez je tam taky a ten nás baví).

Bohemiae Rosa

Zálesí 96
Javorník 790 70
50.360520° ╳ 16.934521°
Bohemiae Rosa

An art association founded in 1995. Since 1995 Milos Sejn and Frank van de Ven have co-operated in their bi-annual interdisciplinary open-air Body-Site-Exploration projects in various National & Cultural Reserves in the Czech Republic (Kokorin Valley, Plasy Monastery, Bohemian Karst, Bechyne Monastery with the Luznice River, Bohemian Paradise, Sumava and Krkonose Mountains, Kuks Spa, The Elbe Sandstone Mountains) known as the Bohemiae Rosa Project.

Umělecký spolek založený v roce 1995. Od tohoto roku Miloš Šejn a Frank van de Ven spolupracují na svých pololetních interdisciplinárních "Body-Site-Exploration" projektech v různých národních přírodních rezervacích a kulturních památkách v České Republice (Kokořínské údolí, klášter Plasy, Český kras, panství Bechyně s řekou Lužice, Český ráj, Šumava a Krkonoše, lázně Kuks, Děčínská vrchovina) známých jako "Bohemiae Rosa Project".

Studio Bubec

Tělovýchovná 748
Praha 5 - Řeporyje 155 00
50.029794° ╳ 14.312222°
Bubec, umělecké studio

BUBEC studio is an art space in Praha-Řeporyje. It functions not only as a sculptural studio, but also as a cultural centre with the use for residency stays of artists. It organizes exhibitions, workshops for children and youth and develops many other activities. Yearly a festival of contemporary art Art Safari is organized. In 2006 an independent program of the garden BUBEC was started, open for wider social groups.

Studio BUBEC je uměleckým prostorem v Praze-Řeporyjích. Působí nejen jako sochařské studio, ale i jako kulturní centrum s využitím pro rezidenční pobyty umělců, pořádá výstavy, dílny pro děti a mládež a vyvíjí mnoho dalších aktivit. Každoročně je organizován festival současného umění Art Safari. V roce 2006 vznikl samostatný program zahrady BUBEC s nabídkou využití pro širší společnost.

Centrum pro budoucnost

Náměstí Míru 456
Slavonice 378 81
48.998254° ╳ 15.349816°
Centrum pro budoucnost

Centre For The Future is an international Think-and-Do-Tank which promotes research and action directed towards a sustainable, just and diverse future.

Centrum pro budoucnost je mezinárodní nezisková organizace, která působí na kulturu a životní prostředí ve Slavonickém regionu.

Chaloupky - pobytové centrum Kněžice

Kněžice 109
Okříšky 675 21
49.269834° ╳ 15.706364°
Chaloupky

Jsme neziskovou nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí. Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání a udržitelnému způsobu života. Zabýváme se především environmentální výchovou a vzděláváním. Děti i dospělé vedeme k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života. Působíme v Kraji Vysočina a to již od roku 1992. Na šesti pracovištích uskutečníme každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy. Kromě toho nabízíme i programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využíváme metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách.

Chalupa pod lípou

Krásné 35
Krásné 592 03
49.682888° ╳ 16.147044°
Chalupa pod lípou

Jsme malá rodinná firma, která se nachází v krásném prostředí údolí řeky Svratky, na kraji kraje Vysočina v obci Krásné. Společnou ambicí je mít činnostmi firmy vliv na vývoj společnosti. Proto přicházíme s různorodými akcemi, programy a produkty, jenž nám jsou osobnostně vlastní a otevíráme náš způsob žití lidem, které můžeme inspirovat, motivovat, ale i vzdělávat.

V chalupě trvale žijeme, proto prosíme o předchozí domluvu, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním.

Kontakt: annastukhejlova@chalupapodlipou.net

Pages